EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego i egzaminów eksternistycznych.
Wkrótce rozpoczną się egzaminy maturalne. 4 maja uczniowie szkół średnich zasiądą w egzaminacyjnych ławkach, zaś w drugiej połowie maja do egzaminów przystąpią ósmoklasiści. Ze względu na epidemię egzaminy zostaną przeprowadzone w reżimie sanitarnym.

Zasady bezpieczeństwa zostały podzielone na sześć sekcji i obejmują m.in. wytyczne ogólne, wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej, wytyczne związane z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń a także wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zapisy, które obowiązywać będą nauczycieli i uczniów.

Podstawowe wytyczne

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID–19.

1.2.Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

1.8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających –konieczna jest ich dezynfekcja

1.10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę zwodą.

1.11. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty wprzerwie między egzaminami.

1.12. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą wczasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkołyna rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń(tj. wydzielone pomieszczenie, zachowaniedystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte,o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos(maseczką jedno–lub wielorazową).

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdającychlub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnegowprzypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5–metrowego odstępu).

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)4)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.7. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się pod następującym linkiem: Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku


Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów w latach 2021-2023

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. oraz rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023 – to najważniejsze rozwiązania ogłoszone 21 kwietnia 2021 roku przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Szczegóły


Egzamin ósmoklasisty 2021

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: język polski, matematyk, język obcy nowożytny.
4. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w maju:

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

6. oraz w terminie dodatkowym w czerwcu:

język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

7. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

  • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
  • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
  • któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

Terminy ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:

29 stycznia 2021 r. ( w przypadku egzaminu próbnego )
2 lipca 2021 r. (w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu)

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji:

do 29 stycznia 2021 r. (w przypadku egzaminu próbnego)
do 8 lipca 2021 r. (w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu)

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji:

do 29 stycznia 2021 r. (w przypadku egzaminu próbnego)
do 9 lipca 2021 r. (w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu).

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych
przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty
lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków
i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie