EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM  2022/2023


Termin główny
1. język polski – 23.05.2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 24.05.2023 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 25.05.2023 r. (czwartek) – godz. 9:00


Termin dodatkowy
1. język polski – 12.06.2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 13.06.2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 14.06.2023 r. (środa) – godz. 9:00


CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

język polski – 120 minut (w przypadku przedłużenia – 180 minut)
matematyka – 100 minut (w przypadku przedłużenia – 150 minut)
język obcy nowożytny – 90 minut (w przypadku przedłużenia – 135 minut)


Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 03.07.2023 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 06.07.2023 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 06.07.2023 r.


WAŻNE TERMINY
– do 30.09.2022 r. – złożenie przez rodziców deklaracji wskazującej język obcy nowożytny,  z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
– do 17.10.2022 r. – przedłożenie przez rodziców dyrektorowi szkoły zaświadczenia  o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych  trudnościach w uczeniu się;
– do 24.11.2022 r. – złożenie przez rodziców oświadczenia o korzystaniu albo  niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy  przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych  zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o przyznanych dostosowaniach.INFORMACJE I KOMUNIKATY

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19.08.2022 r. w  sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19.08.2022 r. w  sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku


Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Ósmoklasiści przystępują do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego.

Egzaminy są przeprowadzane w formie pisemnej.

Na egzamin uczeń może przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników; nie wolno także 
przynosić i używać urządzeń telekomunikacyjnych.
W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe 
zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów zamieszczonych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym, przystępuje do niego w terminie dodatkowym. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,

drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,

trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. Uczeń kończący szkołę podstawową otrzyma zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy i wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu 
z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.