PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 i 1458 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249).
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi.

II. Postanowienia ogólne:

Ilekroć mowa w niniejszej procedurze o:

 • Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Stanisława Mikołajczyka                     w Giełczwi
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców (prawnych opiekunów).

III. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia pożarem, wybuchem i zatruciem.

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.
 • Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.
 • Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zawiadamia o zdarzeniu dyrektora .
 • Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba zawiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
 • Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie                     z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

IV. Procedura postępowania w przypadku obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

1. Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły.

 1. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje uczniów od zwierzęcia (uczniowie nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli wracają do budynku szkoły).
 • Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zawiadamia dyrektora.
 •  Nauczyciel lub pracownik szkoły podejmuje działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia.
 • Dyrektor  lub  pracownik szkoły wzywa policję, ewentualnie służby weterynaryjne.
 • Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby zachowujące się niewłaściwie na terenie szkoły
 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia dyrektora szkoły.
 • Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 • W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia policję.

V.  Procedura postępowania w przypadku uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadamia wychowawcę.
 2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala podstawowe oko-liczności zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę.
 • Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę w dokumentacji szkolnej.
 • Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców sprawcy/prawnych opiekunów i przekazuje sprawę dyrektorowi szkoły, który ustala sposób i termin naprawienia szkody.
 • W przypadku stwierdzenia dużej szkody wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji.

VI. Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
 • Następnie poszkodowany i świadkowie sporządzają notatkę z zaistniałego zdarzenia.
 • Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.
 • Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności dyrektorowi szkoły.
 • Wychowawca, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
 • W sytuacji ujawnienia sprawcy, wychowawca przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia oraz sposób ukarania sprawcy.
 • Wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i jego rodzicami/ prawnymi opiekunami  przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami/ prawnymi opiekunami..
 • W uzasadnionym przypadku wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców/ prawnymi opiekunów poszkodowanego i sprawcy.
 • Postanowienia dodatkowe:
 1. Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, np. telefony komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, pieniądze, urządzenia teleinformatyczne, rowery itp./.
 • Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy pozostawione są w szatni i zamykane na klucz, a uczniowie nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do szatni.

VII. Procedura postępowania w przypadku w posiadania przez ucznia w szkole niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów i substancji

Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”.

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia (zachowując środki ostrożności deponuje w pokoju nauczycielskim lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów).
 • Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący natychmiast powiadamia dyrektora szkoły a w uzasadnionych sytuacjach policję.
 • Wychowawca odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami / prawnymi opiekunami wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.
 • Jeżeli jest to prawnie możliwe, wychowawca lub oddaje przedmiot rodzicom/prawnym opiekunom oraz sporządza notatkę w dokumentacji szkolnej.
 • W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to substancja psychoaktywna, lub przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły lub interweniujący nauczyciel wzywa policję.

VIII. Procedura postępowania w przypadku nagłej niedyspozycji zdrowotnej ucznia

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia: gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny sytuacji, zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy.
 • W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie ucznia, nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły i rodziców ucznia/ prawnych opiekunów.
 • Lekarz pogotowia ratunkowego określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje o nim  nauczyciela lub rodziców/ prawnych opiekunów ucznia oraz ustala dalszą opiekę nad uczniem.
 • Do momentu odebrania ucznia przez rodzica lub, jeśli jest to konieczne – przyjazdu pogotowia ratunkowego – uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
 • Jeśli uczeń odczuwa niedyspozycję zdrowotną w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do nauczyciela prowadzącego zajęcia, następnie do wychowawcy i dyrektora szkoły.
 • Ucznia niepełnoletniego, który źle się czuje może odebrać ze szkoły tylko rodzic/prawny opiekun lub wyznaczona przez niego osoba pełnoletnia z rodziny ( babcia, dziadek, ciocia itp.)

7. Jeśli jest konieczne przewiezienie ucznia do szpitala:

 1. uczniowi w drodze do szpitala towarzyszy rodzic/ prawny opiekun;
 • w przypadku niemożności udziału rodzica/ prawnego opiekuna, uczniowi w drodze do szpitala towarzyszy (w kolejności dyspozycyjności): wychowawca lub wyznaczony przez dyrektora inny pracownik szkoły.

8. Nauczyciel sporządza notatkę służbową, w której zawiera następujące informacje:

 1. dokładną datę i godzinę zdarzenia;
 • miejsce zdarzenia;
 • imię i nazwisko ucznia oraz klasę;
 • opis zdarzenia i podjęte działania.

IX. Procedura postępowania w przypadku wypadku, któremu uległ uczeń podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych

Wypadek ucznia: nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli itp.).

 1. Nauczyciel (inny pracownik szkoły) będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.
 • Nauczyciel lub o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia/prawnych opiekunów, a w przypadku ciężkiego wypadku- również dyrektora szkoły.
 • Rodzic/ prawni opiekunowie ucznia powinien niezwłocznie przybyć do szkoły i odebrać ucznia, a w razie konieczności- jechać z nim do szpitala.
 • W przypadku braku kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami lub niemożności ich przybycia – uczniowi w drodze do szpitala towarzyszy (w kolejności):wychowawca lub wyznaczony przez dyrektora inny pracownik szkoły.
 • Nauczyciel sporządza protokół wypadku. Jeśli pielęgniarka jest nieobecna, nauczyciel sporządza notatkę służbową, w której zawiera następujące informacje:
 1. dokładną datę i godzinę zdarzenia;
 • miejsce zdarzenia;
 • imię i nazwisko ucznia oraz klasę;
 • opis zdarzenia i podjęte działania.
 • Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałych uczniów z pomieszczenia. Dyrektor szkoły zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

7. O każdym wypadku dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły zawiadamia:

 1. rodziców;
 • pracownika służby BHP;
 • społecznego inspektora pracy;
 • organ prowadzący szkołę.

8. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego pracownik) zawiadamia niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty.

9. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego pracownik) zawiadamia niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

10. Jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych, gdy nie ma dyrektora szkoły, nauczyciel decyduje sam o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku wzywa pogotowie ratunkowe oraz telefonicznie dyrektora, następnie zawiadamia rodziców;

11. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

X. Procedura postępowania w przypadku udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej

 1. Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom głównie wykwalifikowana pielęgniarka
 • Pod nieobecność wykwalifikowanej pielęgniarki szkolnej pomocy uczniom udzielają nauczyciele, którzy przeszli kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i nauczyciele wychowania fizycznego), wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia lub inny pracownik szkoły.
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nieposiadających kwalifikacji medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku zabezpieczającego, ułożenia ucznia w odpowiedniej pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca – niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia.
 • Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po konsultacji z rodzicem ucznia lub lekarzem.
 • W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze z większą grupą uczniów, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla  pozostałych uczniów.

6. Pozostawienie reszty uczniów bez opieki jest niedopuszczalne.

 • W przypadku małej skuteczności udzielanej pomocy, należy bezzwłocznie poinformować dyrektora szkoły. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba natychmiast powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów ucznia oraz, w razie konieczności, pogotowie ratunkowe.
 • Po przybyciu do szkoły rodzice/ prawni opiekunowie lub lekarz pogotowia ratunkowego przejmują odpowiedzialność za ucznia. Szkoła udziela tym osobom wszelkiej koniecznej pomocy.

XI. Procedura postępowania w przypadku wagarów, powtarzającej się nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach

 1. Wychowawca w przypadku opuszczania przez ucznia pojedynczych lekcji lub całych dni bez usprawiedliwienia informuje rodzica/ prawnego opiekuna o absencji i ustala przyczynę nieobecności.
 • W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami ucznia wychowawca wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.
 • Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami     i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Rozmowa ma na celu przekazanie informacji o konsekwencjach opuszczania zajęć lekcyjnych, formie ukarania ucznia oraz zobowiązanie rodziców/ prawnych opiekunów do większej kontroli nad dzieckiem.
 • Jeżeli został przez sąd przydzielony kurator, wychowawca powiadamia o powyższej absencji ucznia również kuratora, a fakt odbycia rozmowy odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
 • W przypadku braku poprawy zachowania ucznia lub braku zainteresowania ze strony rodziców, wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmują inne działania

XII. Procedura postępowania w przypadku oddalenia się ucznia od grupy w czasie wycieczki/ imprezy szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania

 1. Opiekun grupy/kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia:
 1. poza miejscem zamieszkania – poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, a grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu;
 • w miejscu zamieszkania – opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję szkoły, która deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun podejmuje poszukiwania.

2. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki:

 1. wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji;

b) uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania

c) jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela uczniowi upomnienia;

d) jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki i informuje ucznia o wszczęciu wobec niego czynności dyscyplinujących

e) informuje rodziców/prawnych opiekunów

3. Jeśli poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy informuje policję, dyrektora szkoły i rodziców.

XIII. Procedura postępowania w przypadku palenie papierosów (w tym papierosów elektronicznych) na terenie szkoły

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z dn. 30 stycznia 1996 r.) na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 1. Każdy pracownik szkoły, który zauważy ucznia, który pali papierosa (w tym papierosa elektronicznego) wzywa go do zaprzestania palenia i powiadamia o danym fakcie wychowawcę ucznia lub dyrektora szkoły.
 • Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/ prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności  dyrektora szkoły. Rodzic/ prawny opiekun zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem i bezwzględnego przestrzegania przez ucznia statutu szkoły. Nauczyciel sporządza kontrakt ze szczególnym uwzględnieniem jego warunków (z możliwością skreślenia z listy uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi, w przypadku powtórzenia karalnego czynu na terenie szkoły), który podpisuje uczeń i jego rodzice/ prawni opiekunowie. Fakt ten wychowawca w postaci uwagi i podjętych zobowiązań odnotowuje w dzienniku lekcyjnym..
 • Dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą z uczniem i rodzicami; proponuje rodzicom/ prawnym opiekunom udanie się z uczniem do specjalisty w celu uzyskania pomocy.

XIV. Procedura postępowania w przypadku kiedy na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu bądź środków psychoaktywnych

 1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy  lub dyrektora szkoły
 • Nauczyciel izoluje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa zostawia go pod opieką pracownika szkoły.
 • Wychowawca zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, który z kolei powiadamia telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 • W sytuacji gdy narkotyki bądź alkohol są zagrożeniami dla zdrowia wychowanka, dyrektor szkoły decyduje o wezwaniu lekarza, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu z chorym.
 • W przypadku odmowy współpracy rodziców/ prawnych opiekunów lub niemożności skontaktowania się z się z nimi, dyrektor szkoły wzywa policję, która może przewieźć ucznia do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia.

XV. Procedura postępowania w przypadku kiedy uczeń niepełnoletni spożywa alkohol lub inne środki w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji

Demoralizacja: naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych (art.4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

 1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 • Wychowawca informuje o fakcie  dyrektora szkoły.

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/ prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami/ prawnymi opiekunami oraz uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców / prawnych opiekunów zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka   w programie terapeutyczny.

4. Jeżeli rodzice/ prawni opiekunowie odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

 • Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

XVI. Procedura postępowania w przypadku kiedy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

 1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
 • Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; korzysta z pomocy innego nauczyciela;
 • Jeśli wymaga tego sytuacja nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;
 • Nauczyciel zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/ prawnych opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/ prawni opiekunowie odmówią odebrania dziecka, albo niemożliwy jest z nimi kontakt telefoniczny – o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice/ prawni opiekunowie ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych- odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do  policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia niepełnoletniego ucznia w policyjnym pomieszczeniu zawiadamia się rodziców/ prawnych opiekunów oraz sąd rodzinny.
 • Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

XVII. Procedura postępowania w przypadku kiedy nauczyciel (inny pracownik szkoły) znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 • Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
 • Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 • Nauczyciel-świadek sporządza z wydarzenia notatkę służbową.

XVIII. Procedura postępowania w przypadku kiedy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją.

UWAGA! Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

 • O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia/ prawnych opiekunów i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w miejscu zdarzenia, bądź wskazanym przez nauczyciela.
 • W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki należy wezwać policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 • Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

UWAGA:

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest:

 • posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
 • udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;
 • wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat. Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Postępowania Karnego. Jeże-li przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.

UWAGA:

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 roku życia- należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i art. 304 Kodek-su Postępowania Karnego).

XIX. Procedura postępowania w przypadku zakłócania toku lekcji przez ucznia

Definicja

Poprzez zakłócenie toku lekcji należy rozumieć wszelkie działania uczniów uniemożliwiające normalną realizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych (wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników lub nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.).

 1. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego lub innego wyznaczonego ucznia z informacją do dyrektora szkoły. Nauczyciel odnotowuje informacje na temat zachowania ucznia na lekcji, w dzienniku lekcyjnym.
 • Dyrektor szkoły zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez nauczyciela i ustalenia przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności do zabrania ich z sali lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia np. gabinetu dyrektora.
 • Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą podejmuje działania wychowawczo- dyscyplinujące wobec uczniów, którzy przeszkadzali w prowadzeniu zajęć. Dyrektor szkoły przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania w zależności od popełnionego wykroczenia.

4. Jeżeli uczeń w rażący sposób naruszył zasady obowiązujące w szkole, dyrektora szkoły zobowiązuje wychowawcę  do wezwania rodziców/ prawnych opiekunów do natychmiastowego przybycia do szkoły.

XX. Procedura postępowania w przypadku kontaktu z mediami w sytuacji kryzysowej

Osoba do której zwracają się przedstawiciele mediów:

1. Nauczyciel nie upoważniony przez dyrektora nie udziela informacji.

2. Zawiadamia niezwłocznie dyrektora.

3. Kieruje przedstawiciela mediów do dyrektora.

4. Dyrektor udziela niezbędnych informacji.

5. W szczególnych przypadkach dyrektor udziela pełnomocnictwa wybranym osobom do udzielania informacji mediom.

XXI. Procedura postępowania w przypadku wybuchu pożarem lub podłożenia ognia

Osoba, która zauważyła pożar:

1. Powiadamia i ostrzega o pożarze w każdy dostępny sposób a w szczególności sygnałem dźwiękowym trzy długie dzwonki

2. Należy niezwłocznie powiadomić:

a. Państwową Straż Pożarną 998,tel. alarmowy 112.

3. Należy zawiadomić dyrekcję szkoły.

4. Przeprowadza się natychmiastową ewakuację.

5. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ewakuacji kieruje dyrektor szkoły.

Zasady ewakuacji osób z obiektu zagrożonego

1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły lub osoba kierująca akcją.

2. Dyrektor szkoły zabezpiecza dokumenty szkolne.

3. Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą plecaki i rzeczy osobiste.

4. Drzwi sal zostają zamknięte.

5. Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, według opracowanych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych.

6. W czasie ewakuacji nauczyciele uczący w poszczególnych salach lekcyjnych, zapewniają właściwą organizację ruchu, nie dopuszczają do wybuchu paniki.

7. Miejscem zbiórki uczniów jest boisko szkole.

XXII. Procedura postępowania w przypadku aktów przemocy i agresji w szkole

Zdarzenia i zachowania agresywne:

– groźby i zastraszanie;

– naruszenie godności osobistej (ubliżanie, wyszydzanie, rozpowszechnianie kłamstw słownie lub w internecie, obraźliwe napisy, ośmieszanie, obmawianie, manipulacja związkami przyjaźni; naruszenie nietykalności cielesnej poprzez uderzenie, kopnięcie, popychanie, przewrócenie itp.);

– rozboje i wyłudzenia.

1. Postępowanie gdy stronami zdarzenia są uczniowie:

a) nauczyciel stara się doprowadzić do przerwania incydentu, w razie potrzeby wzywa pomoc;

b) udziela pomocy poszkodowanym, powiadamia pielęgniarkę szkolną, która w razie potrzeby wzywa pogotowie;

c) nauczyciel izoluje sprawcę czynu, pozostawiając go pod opieką pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela;

d) nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły i sporządza notatkę służbową;

e) dyrektor powiadamia rodziców uczniów biorących udział w zdarzeniu;

f) w przypadku odmówienia współpracy przez rodziców lub niemożności skontaktowania się z nimi dyrektor powiadamia policję;

g) dyrektor ustala okoliczności i świadków zdarzenia oraz zabezpiecza ewentualne ślady i dowody w celu przekazania ich policji.

2. Postępowanie gdy stronami zdarzenia są nauczyciel i uczeń:

a) nauczyciel powiadamia pedagoga szkoły i pozostawia ucznia (sprawcę czynu) pod jego opieką; nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, który informuje rodziców ucznia (uczestników zajścia);

b) w przypadku odmówienia współpracy rodziców lub niemożności skontaktowania się z nimi dyrektor powiadamia policję;

c) dyrektor ustala okoliczności i świadków zdarzenia, zabezpiecza ewentualne dowody w celu przekazania ich policji;

d) w przypadku, kiedy uczeń ma ukończone 17 lat, zawiesza się wykonywanie wyżej wymienionych procedur i wzywa policję.

3. Postępowanie gdy stronami zdarzenia są nauczyciel i rodzic:

a) nauczyciel przerywa stan zagrożenia;

 b) nauczyciel prosi o obecność innego nauczyciela – świadka;

c) nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły;

d) dyrektor ustala okoliczności i świadków zdarzenia i powiadamia policję, jeśli zdarzenie ma charakter drastyczny (czynna napaść).

UWAGA! Nauczyciel ma prawo do obrony koniecznej.

4. Agresywne zachowanie pracownika szkoły wobec ucznia:

a) po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające;

b) dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika i informuje o nich rodziców ucznia;

c) dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodziców i dołącza do dokumentacji.

5. Agresywne zachowanie rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów:

a) nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania agresywnego i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia;

b) nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji; 

c) w przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły zawiadamia policję;

d) w sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, braku dyrektora) nauczyciel/pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policję.

XXIII. Procedura postępowania wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie

a) Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym fakcie wychowawcę, a ten dyrektora.

b) Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem, w zależności od sytuacji, przeprowadza rozmowę z uczniem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy.

c) Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec ucznia i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.

d) Wychowawca sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice ucznia.

e) Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że uczeń jest ofiarą przemocy, wychowawca sporządza notatkę służbową oraz informuje policję i sąd rodzinny. W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora.

f) W uzasadnionych przypadkach wychowawca lub dyrektor uruchamia w szkole procedurę założenia Niebieskiej Karty.

XXIV. Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy – przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych

1. Sytuacje cyberprzemocy:

a) Przemoc werbalna w sieci – wulgarne wyzywanie, poniżanie, nękanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż.

b) Rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli.

c) Publikowanie i rozsyłanie w sieci filmów, zdjęć i informacji ośmieszających, kompromitujących

d) Podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli i działanie na jego niekorzyść.

2. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy.

Osobą zgłaszającą fakt może być poszkodowany uczeń, jego rodzic, inni uczniowie, świadkowie zdarzenia, nauczyciele.

Niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek, procedura interwencyjna powinna obejmować:

a) udzielenia wsparcia ofierze przemocy;

b) zabezpieczenia dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia;

c) wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą postawy ucznia.

3. Ustalenie okoliczności zdarzenia

a) Nauczyciel posiadający wiedze o zajściu powiadamia wychowawcę klasy, który informuje o zajściu dyrektora;

b) Dyrektor  wspólnie z wychowawcą, dokonują analizy zdarzenia i planują dalsze postępowanie;

c) W procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel informatyki, szczególnie na etapie zabezpieczenia dowodów i ustalenia tożsamości sprawcy;

d) W przypadku złamania prawa np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp. należy bezwzględnie skontaktować się z policją. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły.

4. Procedura reagowania wobec sprawcy przemocy

a) Wychowawca powinien przeprowadzić rozmowę z uczniem – sprawcą przemocy. Jeżeli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym osobno;

b) Nie należy konfrontować sprawcy i ofiar cyberprzemocy;

c) Należy powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nim zachowanie ucznia;

d) Jeśli rodzice sprawcy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zmienił dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli istnieją inne przejawy demoralizacji ucznia.

5. Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy przemocy.

 Podejmując decyzję o udzieleniu kary należy wziąć pod uwagę:

a) rozmiar i rangę szkody – czy materiał został upubliczniony w sposób pozwalający na dotarcie do niego wielu osobom, określa to rozmiar upokorzenia, jakiego doznała ofiara;

b) czas trwania prześladowania – czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy incydent;

c) świadomość popełnionego czynu – czy działanie było zaplanowane, a sprawca był świadomy, że wyrządza krzywdę;

d) motywację sprawcy – należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest działaniem odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doznane prześladowanie;

e) rodzaj rozpowszechnionego materiału.

6. Reagowanie wobec ofiar cyberprzemocy.

a) udzielanie wsparcia psychicznego;

b) udzielenie porady w celu kolejnych przypadków cyberprzemocy;

c) po zakończeniu interwencji należy sprawdzić, czy wobec ucznia nie są stosowane dalsze działania odwetowe ze strony sprawcy.

7. Działania wobec świadków zgłaszających zdarzenie

a) nie należy upubliczniać udziału świadków w sprawie;

b) należy mieć na uwadze bezpieczeństwo świadka i nie narażać go na odwet ze strony sprawcy cyberprzemocy;

c) niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą jako metody wyjaśnienia sprawy.

8. Sporządzanie dokumentacji z zajścia

a) Notatkę o zajściu sporządza wychowawca na podstawie rozmów ze sprawcą zajścia, poszkodowanym i ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu zdarzeń.

b) Jeżeli rozmowa przebiegała w obecności świadka np. wychowawcy, powinien on podpisać notatkę po jej sporządzeniu.

c) Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacji.

XXV. Procedura postepowania w przypadku korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych na terenie szkoły

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone lub wyciszone i schowane).

2. Uczeń może używać telefonu w czasie lekcji tylko w nagłych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem, w sposób określony w statucie szkoły.

3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego nośnika jest zabronione.

4. Uczeń zobowiązany jest do pilnowania swojego telefonu. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie aparatu w trakcie lekcji oraz innych zajęć, a także w czasie wyjścia poza teren szkoły.

5. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji oraz robić zdjęć w jej trakcie bez zgody nauczyciela. Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu, jak i innych urządzeń multimedialnych.

6. Gdy uczeń odmawia zastosowania się do powyższych punktów i nadal utrudnia prowadzenie lekcji, nauczyciel wpisuje stosowne uwagi do dziennika, a po zakończeniu lekcji kieruje ucznia do wychowawcy i dyrektora, którzy wspólnie podejmują przewidziane w statucie szkoły działania dyscyplinująco – wychowawcze.

XXVI. Procedura postępowania w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole

1. Funkcjonariusz policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje się legitymacją służbową.

2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem sporządzenia własnej dokumentacji.

3. Policjant informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia.

4. wychowawca lub inny nauczyciel sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje go o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą np. przesłuchanie, okazanie.

5. Policja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych o wykonanych czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu policji, celem uczestniczenia w czynnościach.

6. Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach względem ich dziecka przez policję. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza pisemną informację i przesyła do miejsca ich zamieszkania.

7. W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor wyznacza wychowawcę lub innego do uczestnictwa w czynnościach, które są przeprowadzane w szkole.

 8. Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru przekazuje nieletniego rodzicom.

9. W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka policjant informuje o tym rodziców i dyrektora.

10. Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego – ucznia na terenie szkoły należy zachować dyskrecję nie nagłaśniając sprawy.

XXVII. Procedura postępowania dyrektora w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie placówki oświatowej

1. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich Art.4 §1, 2 i Art. 4a.

§1 „Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, szczególnie naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używania alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego właściwego organu”.

§2 „Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję”.

Art. 4a „Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu”.

2. Podstawowe czynności dla dyrektora szkoły:

a) Przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu), zapewnić dyskrecję przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków, o ile to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym. Odnotować personalia uczestników i świadków, godzinę zgłoszenia oraz zawiadomić policję.

b) Zapewnić, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym.

c) Bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji:

– jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością świadków uwiarygodnić informacje;

– sprawdzić, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w trakcie zajęć szkolnych jego uczestników;

– w rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę sprawców i ich dane personalne;

– nie nagłaśniać zdarzenia.

 d) W przypadku braku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia, o ile jest to konieczne i możliwe, zatrzymać do czasu przybycia policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę (ów):

– konieczność zatrzymania może wynikać z faktu zakończenia przez nich zajęć szkolnych bądź próby ucieczki, ukrycia skradzionych przedmiotów. O fakcie zatrzymania należy powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych. Nie należy zatrzymywać na siłę sprawcy czynu, ale w ramach swojego autorytetu spowodować, by pozostał pod opieką  wychowawcy klasy lub innego nauczyciela w oddzielnym pomieszczeniu do chwili przybycia policji;

– jeżeli sprawców jest kilku w miarę możliwości należy umieścić ich w oddzielnych pomieszczeniach;

– ofiarę należy odizolować od sprawców.

e) W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących do popełnienia przestępstwa należy je zabezpieczyć.

3. Zakazy:

a) Nie należy samemu konfrontować uczestników zdarzenia, dążyć do pojednania itp.

b) Bezwzględnie nie należy dokonywać przeszukania teczek, toreb, kieszeni.

XXVIII. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia przestępstwa ściganego na wniosek pokrzywdzonego na terenie szkoły

1. Ściganie na wniosek pokrzywdzonego – w tym przypadku wszczęcie postępowania przez policję uzależnione jest od woli pokrzywdzonego. W przypadku tych kategorii przestępstw pokrzywdzony składa wniosek do protokołu, a po jego złożeniu przestępstwo ścigane jest tak, jak z urzędu. Wycofanie przez pokrzywdzonego wniosku o ściganie jest bezskuteczne.

2. Przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu) zapewnić dyskrecję przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków (o ile to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym).

3. Odnotować godzinę zgłoszenia oraz zapytać o przyczynę ewentualnej zwłoki w podaniu tej informacji.

4. Zapewnić w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym.

5. Bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji, w tym:

a) jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością świadków uwiarygodnić informację;

b) sprawdzić, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w trakcie zajęć szkolnych jego uczestników;

c) nie nagłaśniać zdarzenia.

6. Powiadomić rodziców ucznia pokrzywdzonego, zrelacjonować im zdarzenie i uzgodnić z nimi czy będą chcieli zgłosić sprawę policji.

7. W przypadku odmowy złożenia wniosku o ściganie sprawców przez rodziców należy ich poinformować, jakie środki podejmie szkoła w stosunku do sprawców zdarzenia.

8. Środki, jakie należy przedsięwziąć to między innymi:

a) w ramach uprawnień statutowych szkoła stosuje względem sprawcy zdarzenia środki przewidziane w statucie szkoły.

b) w przypadku, gdy sprawca zdarzenia sprawiał wcześniej problemy i łamał normy społecznego zachowania, a zdarzenie którego się dopuścił nosi cechy postępującej demoralizacji, szkoła powinna sporządzić na tę okoliczność wystąpienie do sądu rodzinnego lub policji.

XXIX. Procedura postępowania w przypadku zamachu  samobójczego ucznia

1. Działania uprzedzające, zapobiegawcze:

a) omówienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej;

b) upowszechnienie procedur przewidywania zamachów;

c) monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy ostrego, chronicznego stresu, objawy depresji.

2. Działania interwencyjne:

a) ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia;

b) nie pozostawiaj ucznia samego;

c) usuń wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru;

d) bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce;

e) zbierz wstępnie informacje o okolicznościach zdarzenia;

f) wezwij pomoc (pogotowie, policję, straż pożarną) jeśli potrzeba;

g) zadbaj, żeby interwencja służb przebiegała dyskretnie;

h) towarzysz uczniowi- jesteś dla niego ważny;

i) zawiadom dyrektora szkoły;

j) dokonaj szybkiej oceny zagrożeń, wg klucza:

– ryzyko umiarkowane: np. uczeń mówi o samobójstwie, nie mówi jak to zrobi, nie było wcześniejszych prób,

– duże ryzyko: np. wystąpiły czynniki przedwypadkowe, uczeń mówi jak to zrobi, były wcześniejsze próby,

– ekstremalne ryzyko: np. wystąpiły wskaźniki przedwypadkowe, uczeń dokonał samookaleczenia, podjął próbę nieudanego zamachu samobójczego lub inne działania zagrażające zdrowiu lub życiu, następnie:

 a) zawiadom wychowawcę i  poinformuj o wynikach swojej oceny sytuacji (ryzyka); w razie potrzeby podejmij niezwłocznie działania w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanego: w szczególności należy wezwać odpowiednie służby oraz zapewnić w miarę możliwości opiekę psychologa;

b) wychowawca lub dyrektor powiadamia rodziców;

c) dyrektor szkoły dokonuje wyboru priorytetów i ustala strategię działania uzależniając ja od oceny sytuacji;

d) należy chronić ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami stresującymi (np. kontaktem z mediami, świadkami, itp.).

3. Działania naprawcze:

a) dokonaj diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając, że odratowana osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z problemami życiowymi;

b) bezwzględnie skonsultuj dalszą strategię z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną lub placówką opieki zdrowotnej;

c) podejmij próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bliskiemu, zapewniła mu bezpieczeństwo, wzmocniła wzajemne więzi.

XXX. Procedura postępowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia

1. Działania uprzedzające:

a) omówienie procedury postępowania na forum Rady Pedagogicznej,

b) omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu pourazowego na forum Rady Pedagogicznej.

2. Działania interwencyjne:

a) poinformuj nauczycieli, wychowawców;

b) przypomnij zasady dyskusji z uczniami, uwzględniając elementy odreagowania – na godzinach wychowawczych, innych lekcjach;

c) poinformuj uczniów na forum klasy;

d) stwórz możliwość uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych.

3. Działania naprawcze:

a) oceń potrzeby – monitoruj stan psychiczny uczniów ze szczególnym uwzględnieniem reakcji stresu pourazowego, zwróć uwagę na uczniów, u których stwierdzasz szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji;

b) skonsultuj sytuację ze specjalistą z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

c) ułatw kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego.

XXXI. Procedura postępowania w przypadku konieczności powiadomienia rodziców o śmierci ucznia w czasie zajęć szkolnych

1. Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać po przez kontakt bezpośredni.

2. Prawidłowe powiadomienie o śmierci musi spełnić następujące warunki:

a) dostarczyć niezbędne informacje;

b) udzielić pierwszego wsparcia rodzinie;

c) ochronić godność;

d) okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny.

3. Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób jej najbliższych.

4. Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą powiadamianą, o stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, krążenia, cukrzyca itp.), które są istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w sposób bardzo emocjonalny, mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować sobie wsparcie pogotowia ratunkowego, żeby móc umożliwić w razie potrzeby natychmiastową interwencję lekarską.

5. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się, przez co najmniej dwie osoby. Jedna udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcję osoby powiadamianej.

6. Powiadomienie powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie powiadamianej.

7. Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze. Powinno się wyrazić współczucie, przykrość i zrozumienie.

8. Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie wymagała osoba powiadamiana. Osoby te często czują potrzebę dowiedzenia się szczegółów dotyczących śmierci bliskiego, okoliczności itp. (jak, w jaki sposób, kiedy, gdzie). Udzielane informacje powinny być proste i zwięzłe. Należy unikać drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących się do drugorzędnych elementów sprawy.

9. Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego.

10. Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawić rodziny i bliskich zmarłego samych, bez opieki. Powinien zostać pracownik szkoły lub psycholog tak długo, aż minie pierwsza reakcja – szok lub pojawiają się osoby bliskie np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby udzielić informacji i wsparcia (w razie potrzeby). Aby rodzina ofiary nie czuła się osamotniona, należy podać adresy instytucji udzielających wsparcia.

11. Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy powiadomić sąsiadów o potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest wydarzenie nadzwyczajne, interwencja z udziałem lekarza itp.), natomiast nie należy udzielać szczegółowych informacji sąsiadom, nie należy wspominać o śmierci, aby to nie oni zawiadomili rodzinę zmarłego.

12. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów lub od osób trzecich. Obowiązek informowania leży po stronie dyrektora i personelu szkoły.

13. Absolutnie należy unikać powierzania uczniom zadania informowania o śmierci ucznia.

XXXII. Procedura postępowania w przypadku epizodu psychotycznego ucznia

Epizod psychotyczny: to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje nagły początek i szybki przebieg. Bez żadnych objawów ostrzegawczych, w ciągu kilku dni dochodzi do rozwoju objawów psychotycznych, takich jak zaburzenia postrzegania rzeczywistości, omamy i urojenia. Epizod psychotyczny najczęściej ma charakter reaktywny, czyli jest reakcją na nieprzyjemne zdarzenie czy silny stres. Ryzyko wystąpienia epizodu psychotycznego zwiększają cechy osobowości typu borderline, a zwłaszcza trudności w ocenie rzeczywistości oraz zaburzone relacje z ludźmi i zmienność stanu psychicznego mogąca w sytuacji stresowej doprowadzić do stanu psychicznego w kierunku psychotycznym. Wpływ na jego wystąpienie mogą mieć także alkohol i substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze). Epizod psychotyczny charakteryzuje nagłe i gwałtowne wystąpienie objawów psychotycznych i zaburzeń nastroju:

– omamów (halucynacji) – omamy słuchowe (głosy komentujące, dyskutujące lub rozkazujące)

– urojeń – najczęściej prześladowcze – omamy i urojenia mają wyrazisty charakter i ulegają szybkim zmianom (w ciągu dni lub nawet godzin);

– zaburzeń myślenia;

– zaburzeń napędu psychomotorycznego;

– euforia lub lęk;

– nastrój depresyjny;

– chwiejny nastrój.

Zaburzenia te ustępują w krótkim czasie i zwykle nie nawracają (u części osób drugi rzut choroby zwykle nie następuje).

1. Działania uprzedzające:

a) zrobienia listy symptomów psychotycznych (zaprosić specjalistę w tej dziedzinie, omówić skuteczne metody reagowania);

b) omówienie procedury na forum rady pedagogicznej;

c) sprawdzenie, jak skutecznie wezwać pogotowie ratunkowe w sytuacji zagrożenia zdrowia/ życia, także spowodowanego atakami psychozy;

d) opracowanie listy teleadresowej lokalnych organizacji, placówek zajmujących się udzieleniem pomocy osobom chorym psychicznie.

2. Działania interwencyjne:

a) nie pozostawiaj ucznia samego;

b) reaguj spokojnie, łagodnie;

c) bez rozgłosu przeprowadź ucznia w spokojne miejsce;

d) na ile to możliwe, nie rozpowszechniaj w szkole informacji o zdarzeniu;

e) zawiadom pogotowie ratunkowe (999);

f) nie skupiaj się na rozstrzyganiu, czy to jest psychoza.

3. Działania naprawcze:

a) jeżeli uczeń wraca po leczeniu szpitalnym należy przygotować do tego klasę – np. przeprowadzić zajęcia edukacyjne na temat: „czym jest choroba psychiczna” (jeżeli fakt choroby jest ogólnie znany);

b) jeżeli uczeń sobie tego nie życzy- nie informować klasy;

c) wziąć pod uwagę skutki uboczne leczenia i choroby przy określeniu wymagań wobec ucznia;

d) konsultować postępowanie z lekarzem, który leczył ucznia (lekarz jednak nie musi udzielać informacji);

e) udzielić elementarnego wsparcia rodzicom, w tym wskazać możliwość skorzystania z form pomocy dostępnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Przychodni Zdrowia Psychicznego, przyszpitalnych grupach wsparcia.

XXXIII. Procedura postępowania w przypadku incydentu bombowego

1. Symptomy wystąpienia zagrożenia.

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.

2. Zainteresowania i uwagi wymagają:

a) rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, pozostawione bez opieki przedmioty typu teczki, paczki itp.;

b) osoby wyglądające na obcokrajowców;

c) osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;

d) samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach (miejscach organizowania imprez i uroczystości); Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.

e) O swoich spostrzeżeniach należy zawiadomić dyrektora, który informuje policję.

3. Uwagi:

a) Zawczasu pomyśl, którędy można się ewakuować w pośpiechu z budynku. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne;

b) Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia;

c) Należy również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki;

d) Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrektorowi szkoły. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane  rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca;

e) Zawiadamiając policję należy podać następujące informacje:

rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot), treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego; numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu;

f) Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.

4. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

a) Do czasu przybycia policji akcją kieruje w dyrektor szkoły;

b) Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie wodnokanalizacyjne, pogotowie energetyczne;

c) Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją;

d) Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów;

e) Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia;

f) Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji;

g) Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo;

h) Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon;

i) Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy, należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.); 

j) Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.

5. Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”:

a) Podczas działań związanych z neutralizacją „bomby” zastosuj się do poleceń policji;

b) Ciekawość może być niebezpieczna- jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę;

c) Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób;

d) W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie ratuj swojego samochodu – życie jest ważniejsze.

XXXIV.  Procedura postępowania w przypadku wszawicy

1. Rodzic po stwierdzeniu wystąpienia wszawicy u swojego dziecka zgłasza wychowawcy lub dyrektorowi o zaistniałej sytuacji.

2. Dyrektor placówki zarządza przeprowadzanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną  kontroli czystości skóry głowy u wszystkich dzieci w klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu)

3. W przypadku wykrycia u dziecka/ ucznia wszawicy w wyniku okresowej kontroli czystości głowy osoba przeprowadzająca kontrolę informuje dyrektora o wynikach przeprowadzonej kontroli.

4. Pielęgniarka lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora szkoły zawiadamia rodziców/ prawnych opiekunów dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby informuje o sposobach zwalczania wszawicy. Podczas rozmowy zachowuje zasady intymności.

5. Dyrektor na podstawie wyników określa skalę zjawiska i ustala procedurę dalszego postępowania (kontrola w oddziale przedszkolnym, klasie, ewentualnie w całej placówce oraz częstotliwość przeprowadzania kontroli)

6. W przypadku stwierdzenia licznych przypadków występowania wszawicy dyrektor lub osoba przez niego upoważniona informuje wszystkich rodziców/ prawnych opiekunów o stwierdzeniu wszawicy w szkole  i zaleca:

7. Podjęcie kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dla dziecka, ale także dla rodziny

8. Codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników

9.rozdaje ulotki informacyjne o sposobach zwalczania wszawicy

10. W przypadku, gdy rodzice mają trudności finansowe w przeprowadzeniu kuracji (brak środków finansowych na zakup preparatu) dyrektor we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wysokiem udzielają rodzicom/ prawnym opiekunom niezbędnej pomocy.

11. Pielęgniarka lub osoba upoważniona przez dyrektora po upływie kilku dni przeprowadza rekontrolę stanu czystości skóry dzieci/uczniów po przeprowadzonych zabiegach

12. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań pielęgniarka lub osoba upoważniona zawiadamia o tym dyrektora, który ustala dalsze, bardziej radykalne kroki postępowania.

13. Jeśli rodzice uchylają się od podjęcia kuracji, dyrektor zawiadamiaOśrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem o zaistniałym problemie i o konieczności wglądu w sytuację rodzinną dziecka.

.

XXXV.  Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną

1. Po otrzymaniu od rodziców lub z mediów informacji o wystąpieniu niebezpiecznej choroby zakaźnej u ucznia (pracownika) należy powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.

 2. Dyrektor potwierdza wiadomość u lekarza – lub inspektora sanitarnego.

3. Dyrektor ustala z lekarzem lub inspektorem sanitarnym sposób postępowania.

 4. Dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę oraz Kuratorium Oświaty.

 5. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły , uczniów.

6. Dyrektor przygotowuje pisemną informację dla uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów  przy współpracy SANEPIDU w Lublinie i powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów o zagrożeniu.

XXXVI. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego

I. Wtargnięcie uzbrojonych napastników na teren placówki:

Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie szkoły powinny:

1. Poddać się woli napastników – ściśle wykonywać ich polecenia.

2. Zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracać się do dzieci oraz pracowników przedszkola po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).

3. Pytać zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do dziecka oraz pracowników z jakimś poleceniem.

 4. Zapamiętać szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.

5. Starać się uspokoić dzieci – zapanować w miarę możliwości nad własnymi emocjami.

6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:

– nie pozwolić dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna,

– nakazać dzieciom położyć się na podłodze.

7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonywać polecenia grupy antyterrorystycznej lub innych służb ratunkowych.

Uwaga! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez członków grupy antyterrorystycznej lub innych służb ratunkowych. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.

8. Po zakończeniu akcji:

 – niezwłocznie udzielić pomocy osobą poszkodowanym oraz pozostałym potrzebującym,

– sprawdzić obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek – o braku któregokolwiek dziecka niezwłocznie poinformować członków grupy antyterrorystycznej lub innych służb ratunkowych,

 – nie pozwolić żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,

– zapewnić potrzebującym uczestnikom zdarzenia pomoc psychologiczną,

– prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców lub inne osoby upoważnione.

II. Użycie broni palnej na terenie placówki:

Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie szkoły w sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem powinny:

 1. Nakazać dzieciom położyć się na podłodze.

 2. Starać się uspokoić dzieci.

3. Dopilnować, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia przemieszczania się.

 4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnować, aby dzieci wykonywały je spokojnie – gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.

5. O ile to możliwe zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych (112, 999, 998, 997, )

 Uwaga! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację.

 Po opanowaniu sytuacji:

– upewnić się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdzić, czy strzały z broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru),

– zadzwonić lub wyznaczyć osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych (112, 999, 998, 997),

– udzielić pierwszej pomocy osobom najbardziej potrzebującym,

– w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podjąć odpowiednie do sytuacji działania,

– zapewnić osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

XXXVII. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia środkami biologicznymi

Zakażenie rejonu środkami biologicznymi może mieć miejsce w wyniku ataku terrorystycznego z użyciem broni biologicznej takiej jak wirusy, bakterie oraz ich toksyny.

.

1. Stan zagrożenia – uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

Zasady postępowania:

 • włączyć odbiorniki radiowe i telewizyjne na program lokalny w celu wysłuchania komunikatów ostrzegawczych, stosować się do poleceń komunikatów nadawanych przez obronę cywilną;
 • zaalarmować i ewakuować pracowników i uczniów oraz inne osoby przebywające  w strefie zagrożenia w kierunku pod wiatr od źródła zagrożenia, natychmiast zamknąć i uszczelnić wszystkie otwory wentylacyjne, okna i drzwi;
 • przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych na wypadek przeniknięcia środka biologicznego do wnętrza pomieszczeń – częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą podtrzymuje zdolność pochłaniania na stałym poziomie;
 • w miarę możliwości zgromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki: maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, wodę, mydło, wodę utlenioną, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry itp.;
 • powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających dużego wysiłku;
 • w zależności od okoliczności i potrzeb powiadomić Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Inspekcję Sanitarną;
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń oraz nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych;
 • osoby przebywające na otwartej przestrzeni lub przystępujące do ewakuacji (po jej zarządzeniu) powinny jak najszybciej opuścić strefę niebezpieczną prostopadle do kierunku wiatru przenoszącego skażone powietrze.

2. Po ogłoszeniu alarmu o użyciu środków biologicznych

Atak szybko wykryty

Zasady postępowania:

Oprócz podjęcia w trybie alarmowym działań opisanych wyżej, należy podjąć następujące działania:

 • zastosować pasywne środki ochronne – maski, ubrania ochronne;
 • ewakuować uczniów i pracowników z zakażonych pomieszczeń i terenu;
 • ograniczyć uczniów i pracowników ludzi na zewnątrz budynków;
 • przeprowadzić zabiegi profilaktyczne zagrożonych pracowników i uczniów;
 • stosować zapobiegawczo antybiotyki wobec osób skierowanych do strefy zakażenia;
 • przeprowadzić zabiegi sanitarne i specjalne (np. dekontaminacja uczniów i pracowników, odzieży i sprzętu w strefie zakażenia);
 • śledzić komunikaty radiowe i inne, stosować się do poleceń dyrektora szkoły i         kierowników jednostek ratowniczych.

Atak późno wykryty (powstały już ogniska zachorowań).

Zasady postępowania:

Działania w tych przypadkach muszą być zdecydowane, bardzo sprawnie kierowane i koordynowane. Niezbędne jest podjęcie następujących przedsięwzięć:

 • wprowadzenie kordonu sanitarnego i wydzielenie stref zakażenia;
 • poddanie kwarantannie uczniów i pracowników znajdujących się w tych strefach;
 • dekontaminacja l uczniów i pracowników, odzieży i sprzętu w strefie zakażenia;
 • hospitalizacja chorych z objawami klinicznymi;
 • zapewnienie pracownikom i uczniom bezpiecznej żywności i wody oraz (w razie potrzeby) czystej (nie zakażonej) odzieży;
 • podjęcie działań profilaktycznych w strefach nie zakażonych.

3.    Odwołanie alarmu

Po odwołaniu alarmu o zakażeniu biologicznym należy:

 • usunąć zagrożenie czynnikiem biologicznym wewnątrz budynku poprzez zabiegi specjalne odkażające;
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia;
 • zapewnić poszkodowanym pomoc doraźną;
 • usunąć materiały zakażone (nieprzydatne środki , przedmioty – mienie);
 • przeprowadzić specjalistyczną kontrolę bhp.

Rozpoczęcie normalnej pracy może nastąpić po usunięciu zagrożenia.

Informacje dodatkowe

Środki biologiczne, które mogą być zastosowane przez terrorystów:

 • wąglik (bakteria);
 • ebola (wirus);
 • pałeczka jadu kiełbasianego (bakteria);
 • dżuma (bakteria).

XXXVIII. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia środkami toksycznymi

Skażenia terenu i obiektów toksycznymi środkami przemysłowymi (TSP) (np. amoniak, chlor) mogą mieć miejsce w wyniku awarii i katastrofy w zakładach przemysłowych stosujących TSP w procesie produkcji lub w przypadku wypadku drogowego w czasie ich transportu ulicami w pobliżu obiektu szkoły, a także w wyniku ataku terrorystycznego z użyciem broni chemicznej.

.

1.    Stan zagrożenia

Zasady postępowania:

 • włączyć odbiorniki radiowe i telewizyjne na program lokalny w celu wysłuchania komunikatów ostrzegawczych, stosować się do poleceń komunikatów nadawanych przez obronę cywilną;
 • zaalarmować oraz ewakuować pracowników i uczniów ze strefy zagrożenia, kierując się prostopadle do kierunku wiatru;
 •  natychmiast zamknąć i uszczelnić wszystkie otwory wentylacyjne, okna i drzwi;
 • wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem;
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych;
 • w przypadku niebezpieczeństwa skażenia chlorem, udać się na wyższe kondygnacje, w przypadku amoniaku – kierować się do pomieszczeń, położonych na niskich kondygnacjach;
 • przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia gazu do wnętrza pomieszczeń – częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą podtrzymuje zdolność pochłaniania gazu toksycznego na stałym poziomie;
 • w miarę możliwości zgromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki: maski pyłowe, gaza, wata, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwa jadalna, woda, woda utleniona, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry itp.;
 • powstrzymać się od spożywania posiłków, picia płynów, palenia tytoniu oraz prac wymagających dużego wysiłku;
 • w zależności od okoliczności i potrzeb powiadomić Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe;
 • po odwołaniu alarmu wszystkie pomieszczenia dokładnie przewietrzyć.

2.    Ogłoszenie alarmu o skażeniach

Po ogłoszeniu alarmu o skażeniach należy:

 • śledzić komunikaty radiowe i TV, stosować się do poleceń podawanych w komunikatach;
 • ewakuować pracowników i uczniów z zagrożonych rejonów i obiektów w kierunku prostopadłym do kierunku przemieszczania się skażonego powietrza;
 • wykonywać polecenia organów kierujących akcją ratowniczą;
 • w miarę możliwości wyposażyć pracowników i uczniów w maski przeciwgazowe lub zastępcze środki ochrony dróg oddechowych;
 • ograniczyć lub zakazać poruszania się na zewnątrz budynków (z wyjątkiem zwalniania pracowników i uczniów do domu);
 • zorganizować udzielanie pomocy sanitarnej osobom poszkodowanym.

3.    Odwołanie alarmu

Po odwołaniu alarmu o skażeniach należy:

 • przeprowadzić zabiegi sanitarne;
 • przystąpić do odkażania pomieszczeń, sprzętu i materiałów (wietrzenie, ścieranie mechaniczne, zmywanie, płukanie itp.);
 • usunąć i zneutralizować nieprzydatne przedmioty i materiały, które uległy skażeniu (żywność, woda itp.);
 • przed wznowieniem pracy przeprowadzić specjalistyczną kontrolę bhp.

Rozpoczęcie normalnej pracy może nastąpić po usunięciu zagrożenia.

 Informacje uzupełniające

Środki chemiczne, które mogą być zastosowane jako broń chemiczna

 Powodujące oparzenia:

Iperyt siarkowy (HD), Iperyt azotowy (HN), Luizyt (L), mieszanki Iperyt/Luizyt (HL), Iperyt tlenowy (T), Oksym fosgenu (CX), Etylodichloroarsyna (ED), Metylodichloroarsyna (MD).

 Blokujące hemoglobinę:

 Arsenowodór (S.A), Chlorocyjan (CK), Chlorowodór, Cyjanowodór (AC).

Uszkadzające układ oddechowy:

Chlor (Cl), Difosgen (DP), Fosgen (CG), Tlenek azotu (NO), Nadfluoroizobutylen (PHIB), Fosfor czerwony, Tlenek cynku (HC).

Psychotoksyczne:

Czynnik 15, BZ, LSD, Kannabinole (haszysz, marihuana), Fentanyle, Fenotiazyny.

Gazy paralityczno – drgawkowe

Sarin (GB), Soman (GD), Tabun (GA), VE, VG, V-gazy, VM, VX.

Drażniące:

Chloroacetofenon (CN), Chloropikryna (PS), CS, CNS, CNC, CR, Bromocyjanek benzalu (CA).

Wymiotne:

Adamsyt, Difenylochloroarsyna (DA), Difenylocyjanoarsyna (DC).

XXXIX. Procedura postępowania w przypadku   zagrożenia środkami promieniotwórczymi

Zagrożenie skażeniem promieniotwórczym może mieć miejsce w wypadku awarii: w elektrowniach atomowych, zakładach pracy wykorzystujących i przechowujących środki promieniotwórcze, a także w wyniku ataku terrorystycznego z użyciem środków promieniotwórczych.

1. Zagrożenie skażeniami promieniotwórczymi

Zasady postępowania po ogłoszeniu sygnału uprzedzenia o zagrożeniu skażeniem promieniotwórczym:

 • w miarę możliwości zaopatrzenie pracowników i uczniów w środki indywidualnej ochrony (maski przeciwgazowe, maski przeciwpyłowe, ręcznie wykonane maseczki z tkaniny, płaszcze ochronne gumowe, z tworzyw sztucznych, rękawice gumowe z folii, nakrycia głowy itp.),
 • przygotowanie pomieszczeń do ukrycia pracowników i uczniów na czas opadu promieniotwórczego, uszczelnianie pomieszczeń przed przenikaniem pyłu promieniotwórczego,
 • zgromadzenie środków do częściowej dezaktywacji: szczotki, zmiotki, trzepaczki, odkurzacze, woda, środki piorące, worki foliowe, pojemniki na odzież skażoną itp.,
 • zgromadzenie żywności w szczelnych pojemnikach, wody i filtrów do wody,
 • przygotowanie pojemników na odpady,
 • zabezpieczenie zbiorów i sprzętu przed osiadaniem pyłu promieniotwórczego              w pojemnikach, przez nakrywanie folią, zdjęcie firanek, zwinięcie dywanów, zdjęcie przedmiotów ze ścian itp.,
 • przygotowanie pomieszczeń do ukrycia środków transportowych.

2. Skażenie środkami promieniotwórczymi

Opadanie obłoku promieniotwórczego (w postaci kurzu, pyłu, zawiesin powietrznych) jest równoznaczne ze skażeniem wszystkiego, co znajdzie się na jego śladzie, a stopień skażenia zależy od odległości od centrum skażenia, kierunku i siły wiatru. Ochrona przed skażeniem jest ograniczona i polega przede wszystkim na unikaniu stykania się z opadami radioaktywnymi.

Zasady postępowania w celu zminimalizowania skutków skażenia:

 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe,
 • zamknąć i uszczelnić okna oraz zabezpieczyć drzwi sal wykładowych i pomieszczeń służbowych,
 • ukryć pracowników i uczniów w wytypowanych ukryciach i pomieszczeniach,
 • założyć typowe indywidualne środki ochrony lub przygotowane zastępcze środki ochrony dróg oddechowych,
 • przy wchodzeniu do pomieszczeń stosować częściową dezaktywację tj. strzepywanie, zmiatanie, zmywanie itp.,
 • sporządzać posiłki przy ograniczonej ilości produktów i wody (korzystanie z produktów uprzednio opakowanych, konserwowych itp.),
 • ograniczyć do niezbędnego minimum korzystanie ze środków komunikacji oraz czas pracy w terenie skażonym,
 • nie opuszczać ukryć do chwili odwołania alarmu,
 • podporządkować się ściśle poleceniom służb obrony cywilnej.

3. Odwołanie alarmu o skażeniach, usuwanie skutków skażenia (zabiegi dezaktywacyjne)

Dezaktywacja polega na usuwaniu pyłu promieniotwórczego, usuwaniu skażonych przedmiotów, pozbywaniu się skażonej żywności, płodów itp.

W budynkach można wykonać zabiegi polegające na:

 • zmywaniu ścian, urządzeń i mebli wodą z użyciem środków myjących (mydło, detergenty, proszki),
 • wymianie bielizny i odzieży (odzież i bieliznę skażoną spakować w pojemniki lub folię),
 • mechanicznym usuwaniu pyłu promieniotwórczego (trzepanie, omiatanie, wycieranie, spłukiwanie itp.),
 • wykonaniu prac porządkowych (pranie, czyszczenie, szczotkowanie itp.),
 • usuwaniu skażonych płodów i skażonych opakowań (np. zakopanie).

W przypadku zaistnienia skażenia środkami promieniotwórczymi całością przedsięwzięć organizacyjno – ochronnych kieruje Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Lublin.