Program wychowawczo – profilaktyczny

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • 98 Prawo oświatowe o wolontariacie
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na dany rok szkolny.

 

,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…”

Szkoła Podstawowa w Giełczwi, to placówka twórczego i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki i życia we współczesnym społeczeństwie.
Szkoła będzie placówką krzewiącą idee humanistyczne, kierującą się w swojej działalności następującymi zasadami:

 • każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości,
 • wspieramy pełny rozwój naszych uczniów.

Nasza szkoła stanie się szkołą przyjazną dziecku, w której najważniejszymi podmiotami będą uczniowie i nauczyciele.

Będą uczyć się i pracować w atmosferze wzajemnej tolerancji i poszanowania prawa do godności osobistej. W naszej szkole kształcenie będzie jednocześnie wychowaniem, które ma posłużyć temu, aby uczeń stawał się pełnowartościowym człowiekiem. W tym celu nasze środowisko szkolne musi stać się środowiskiem twórczym, w którym każdy z podmiotów będzie mógł realizować się według własnych potrzeb. W celu właściwego realizowania zamierzonych działań nasza szkoła stanie się szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Tworzy on spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania

i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Wychowawcy klas realizują zadania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym na zajęciach z wychowawcą, a nauczyciele – na zajęciach edukacyjnych.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas zajęć z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 

 

Rozdział 1. Misja i wizja szkoły.

 

Misja oddziałów przedszkolnych

Celem misji jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju, przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

Misja szkoły podstawowej

Celem misji jest dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej. Dążenie do tego, aby Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Wizja oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne przyjazne dziecku i jego rodzicom, dające możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, poszanowania godności własnej i innych, zapewniające poczucie bezpieczeństwa, stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. To także oddziały, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę
i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym szkole i w życiu dorosłym.
W procesie edukacji wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne oraz własne
i adoptowane projekty edukacyjne.

Wizja szkoły podstawowej.

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania i opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych w ramach wolontariatu.

 

 Wolontariat w szkole

Cele i założenia wolontariatu

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 8. Nauka samorządności.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Rozdział 2. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 

Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej– ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 2. psychicznej– ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 3. społecznej– ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 4. aksjologicznej– ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną
i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

Zadania:

 1. budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych
  z najważniejszych wartości w życiu;
 3. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 4. rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

Cele szczegółowe:

Uczeń naszej szkoły:

 • jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,
 • udziela pomocy rówieśnikom,
 • szanuje ludzi i respektuje ich prawa,
 • jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;
 • jest odpowiedzialny,
 • potrafi rozwiązywać konflikty,
 • potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),
 • jest asertywny,

potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt

widzenia

 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 • kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,
 • czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,
 • odróżnia dobro od zła,
 • dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,
 • może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym.

 

Model absolwenta.

 

Absolwent szkoły podstawowej

(-) jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkółach branżowych I i II stopnia),

(-) posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,

(-) sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

(-) rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,

(-) posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,

(-) jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,

(-) potrafi dokonać samooceny,

(-) rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,

(-) dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

(-) charakteryzuje się wrażliwością sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,

(-) potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,

(-) okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom,

(-) potrafi działać w grupie,

(-) umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,

(-) jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

(-) niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym.

 

 Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 1. badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,
 2. spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
 3. analizy stanu wychowania w szkole:

-obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych      do dziennika

– sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę.

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe

 1. Kształcić tolerancję i przyjazne relacje między uczniami. Podkreślać wagę zasad i norm społecznych oraz wyjaśniać różnicę pomiędzy skarżeniem a poinformowaniem o wyrządzonej krzywdzie.
 2. W dalszym ciągu dostarczać uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).
 3. Nadal prowadzić działania z zakresu cyberprzemocy, zagrożeń płynących z Internetu (uzależnienie, udostępnianie danych, kradzież danych, spotkania z nieznajomymi).

 

Kryteria efektywności.

 1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.
 2. Wszyscy nauczyciele realizująProgram Wychowawczo – Profilaktyczny,
  a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.
 3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

Dyrektor szkoły:

 1. dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
 2. wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,
 3. stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 4. kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,
 5. organizuje szkolenia dla nauczycieli,
 6. dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

Nauczyciel:

 1. ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,
 2. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,
 3. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
 4. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych,
 5. świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

 

 Wychowawca klasy:

 1. prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,
 2. dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 3. poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 4. uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
 5. realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 6. koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w swojej klasie;

Rodzice:

 1. współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
 2. współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 3. uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 4. uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 5. zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 6. współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 7. dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 8. rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Rozdział 3.

 1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas I – III.
Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym Sposoby realizacji zadań
Wzajemne poznanie się. 1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

2. Udział w uroczystościach klasowych
i szkolnych.

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych

zainteresowań.

 

1.Prowadzenie kół zainteresowań, dodatkowych zajęć sportowych.

2.Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym – przygotowanie go do konkursów. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.

 

1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2.Biorą udział w imprezach kulturalnych
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.

 

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań.

Bezpieczeństwo.

 

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.

2.Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

3.Realizacja programu „ Bezpieczny Puchatek” przy współpracy z Policją,  Strażą Pożarną.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

Wdrażanie ucznia do samodzielności.

 

1.Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej -uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

 

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka. 1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi  z Konwencji o Prawach Dziecka.

2.Poznanie obowiązków ucznia.

3.Uświadomienie dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczenie w pogadankach na temat tolerancji szacunku dla drugiego człowieka.

Dbałość o dobry klimat w szkole. 1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole.

2.Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych.

 

1.Uczniowie kultywują tradycje związane
z najbliższą okolicą, krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3.Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym

4.Udział uczniów w uroczystościach gminnych z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

5. Udział uczniów w konkursach szkolny i pozaszkolnych w ramach projektu

 

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

 

1.Nauczanie informatyki od I klasy.

2.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programu dla szkół (mleko i owoce w szkole, klasyI-V)

4.Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych paleniu oraz piciu alkoholu wśród najmłodszych poprzez pogadanki.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych

niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

 

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno –

wyrównawczych, zajęć korekcyjno –

kompensacyjnych,

2.Indywidualne rozmowy z pedagogiem, psychologiem.

3.Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2.Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

4.Konsultacje dla rodziców.

5.Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

6.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami i regulaminami

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

7.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np.
w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

 

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII.

 

Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym Sposoby realizacji zadań
Rozwój osobowości ucznia. 1.Wspomaganie umiejętności samopoznania: wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji
i deficytów, wdrażanie do autorefleksji

2.Stymulowanie rozwoju samoakceptacji
i samokontroli kształtowanie umiejętności

kontrolowania zachowania i  panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku, wdrażanie do samooceny,

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału: motywowanie do nauki szkolnej, rozbudzanie i poszerzanie

zainteresowań uczniów stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań, rozwijanie zdolności twórczego myślenia, kreowanie warunków sprzyjających  rozwojowi indywidualnych talentów
i uzdolnień, pomoc w radzeniu sobie z własnymi

niedoskonałościami, kształtowanie hierarchii wartości, praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

4.Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

 

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez:

promowanie zasad bezpiecznego
i kulturalnego zachowania się,

poszanowanie praw i potrzeb innych,

2.Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez:

wdrażanie do empatii, współpraca w zespołach, realizacja projektów, kształtowanie umiejętności i efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych,

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez: kształtowanie umiejętności

nieagresywnego rozwiązania

konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej, rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury).

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

zachęcanie do aktywnego udziału
w życiu szkoły, poszanowanie mienia szkoły, tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

3.Aktywna praca w kole wolontariatu.

Kształtowanie postaw patriotycznych 1.Zapoznanie uczniów z historią regionu

2.Uczestnictwo w akademii, apelu

przygotowanym przez uczniów.

3.Udział uczniów w uroczystościach gminnych z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

4. Wykonanie okazjonalnych gazetek na holu szkoły.

5. Coroczne upamiętnienie rocznicy bitwy pod Giełczwią.

Kształtowanie postaw i nawyków

proekologicznych.

 

1.Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, geografii chemii, fizyki.

2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.

3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”.

Zapobieganie samowolnemu

opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

 

1.Zapobieganie  samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

2.Omówienie konsekwencji takich zachowań.

Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnym.

 

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

2.Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym. 1.Współpraca z GOPS.

2Współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym

3. Współpraca z parafią, udział w akcji „Szlachetna paczka”.

Pomoc rodzicom, nauczycielom

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2.Indywidualne rozmowy z uczniem
i rodzicem.

3.Konsultacje dla rodziców.

4.Zapoznanie rodziców z Konwencją
o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły
i regulaminami, programami.

5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków
i substancji, a także norm rozwojowych
i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku

rozwojowego poprzez uczestnictwo formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

6.Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.

 

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje.

2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych i klasowych.

Zdrowy styl życia. 1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i  zajęciach   edukacyjnych.

2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalny odżywianiu się, realizacja projektu „Śniadanie daje moc”

3.Fluoryzacja zębów – program

profilaktyczny.

4.Rozwijanie sprawności fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

5.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia.

6.Organizacja konkursów wiedzy,

plastycznych dotyczących promocji zdrowia.

7.Doskonalenie kompetencji nauczycieli

i wychowawców w zakresie profilaktyki

uzależnień w formie szkoleń i kursów.

Profilaktyka zagrożeń. 1.Środki i substancje psychoaktywne:

diagnoza środowiska ucznia, wyposażenie uczniów, rodziców
i nauczycieli w wiedzę
o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę,

gazetki ścienne, Apel Stop Nałogom,

2.Bieżące informowanie

rodziców / prawnych opiekunów
o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach
i spostrzeżeniach.

3.Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc: systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,

4. Zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole pogadanki, lekcje wychowawcze,

5. Stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia, spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności nieletnich.

6.Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez: propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby) jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy, omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 1. Diagnoza środowiska:

1.Wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

2.Ochrona ofiar przemocy: rozmowy
z uczniem, konsultacje z rodzicami,
w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

3.Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

4.Pogłębianie wiedzy pedagogicznej
w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach.

 

 

Ewaluacja programu.

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi został uchwalony 19 września 2018r. przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz uzyskał pozytywną opinię Samorządu Uczniowskiego.

 

Program może być modyfikowany w miarę potrzeb i wpływu propozycji zagadnień do modyfikacji.