Rok szkolny 2019/2020Szanowni Państwo
Nauczyciele i Wychowawcy!
Drodzy Uczniowie!

Wkrótce rozpoczynamy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku.  Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą się nieco różnić   od tych, które znamy. Miniony rok szkolny był również inny niż poprzednie.

W celu  ograniczenia  niebezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w połowie marca zostały zawieszone tradycyjne zajęcia szkolne. Odbywało się kształcenie na odległość.

Przejście na system zdalnego nauczania było dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Od dyrektora wymagało nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Uczniowie zaś,  musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Niezbędne było również wsparcie ze strony rodziców.

Dzięki zaangażowaniu nas wszystkich  nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów.

Dziękuję nauczycielom za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję także uczniom za  wytrwałość  i otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy.

 Słowa wdzięczności kieruję do rodziców za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce.

  Dziękuję Pani Wójt Dorocie Dobrzyńskiej oraz wszystkim pracownikom zajmującym się sprawami oświaty w Urzędzie Gminy Wysokie za wspieranie naszej społeczności szkolnej w organizacji nauki oraz udzielaniu pomocy w zakresie wyposażenia uczniów w sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia na odległość.

Wszystkim Państwu oraz naszym Uczniom składam życzenia bezpiecznych, miłych, słonecznych i zdrowych wakacji. Niech będą one czasem zasłużonego wypoczynku i radości !!!

                                             Agnieszka Bartnik – Zając
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giełczwi


ABSOLWENCI DZIĘKUJĄ

Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy włożyli w nasza edukację i wychowanie ogrom pracy. To właśnie dzięki Wam możemy realizować swoje marzenia i dalej zdobywać potrzebną nam wiedzę. Aby Wam podziękować przygotowaliśmy krótki filmik.


                       ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo !
Drodzy Uczniowie!

  W tym roku szkolnym, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii oraz związane z tym ograniczenia , szkoła nie będzie mogła zorganizować uroczystej akademii.

   W dniu 26 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzone rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej w Giełczwi. Odbędzie się to w wyznaczonych godzinach, na sali, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

  Prosimy, aby rodzice nie wchodzili do budynku szkoły.

 • Wszyscy uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne, a ósmoklasiści dodatkowo rękawiczki, gdyż będą oni potwierdzali podpisem odbiór świadectwa ukończenia szkoły.
 • Uczniowie odbierają świadectwa szkolne w ustalonym porządku, o pokreślonej godzinie – wchodząc do budynku głównym wejściem. Uczniowie wchodzą pojedynczo, pamiętając o dezynfekcji dłoni.
 • Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy oczekującymi ma zewnątrz budynku.
 • Uczniowie klasy VIII po dniu 31. lipca 2020 r. będą mogli odebrać w szkole zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Kluczyki do szafek – pozostają na kolejny rok szkolny ( zwracają je tylko absolwenci i uczniowie zmieniający szkołę).

   Istnieje możliwość indywidualnego odbioru świadectwa przez rodzica w dniu 30.06.2020 r. oraz od dnia 31.08.2020 r.

                PLAN ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
                            26 CZERWCA 2020 R.

KlasaGodzina odbioru świadectwa
I8.30 – 8.40  
II8.50 – 9.10  
III9.20 – 9.40  
IV9.50 – 10.10  
V10.20 – 10.40  
VI10.50 – 11.15  
VII11.25 – 11.40  
VIII11.50 – 12.10  

PROSZĘ NIE GROMADZIĆ SIĘ W KLASACH I PRZED SZKOŁĄ ORAZ DOSTOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH MEN W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ WYDAWANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH.

                                              Agnieszka Bartnik – Zając
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Giełczwi


ZWROT KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI

 1. Podczas wykonywania obowiązków bibliotecznych pracownik powinien być zabezpieczony w środki ochrony osobistej: maseczka, rękawiczki. Osoba zdająca książki i podręczniki również jest zobowiązana do założenia maseczki i rękawiczek.
 2. Przed wejściem do biblioteki, jak i po wyjściu należy zdezynfekować ręce.
 3. Należy zachować odpowiedni dystans – minimum 2 metry, między bibliotekarzem a uczniem.  W pomieszczeniu biblioteki może przebywać 1 uczeń i bibliotekarz. Uczniowie pozostający w kolejce są także zobligowani do zachowania dystansu.
 4. Przyniesione do zwrotu książki i podręczniki powinny być zapakowane w przezroczysty worek  w celu przeliczenia sztuk.
 5. Zdane przez uczniów książki i podręczniki składane są do wydzielonego pudła, gdzie podlegają minimum 3-dniowej kwarantannie.
 6. Po upływie kwarantanny bibliotekarz sprawdza stan techniczny zwróconych książek, jeśli widoczne są zniszczenia, rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza.
 7. Po przyjęciu książek należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały.
 8. Pomieszczenie należy często wietrzyć.
 9. Zwrotu może dokonywać uczeń lub jego rodzic / opiekun prawny.

HARMONOGRAM ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI

22.06.2020 – poniedziałek
8.00 -8.45 klasa I
9.00- 9.45 klasa II
10.00 – 10.45 klasa III
11.00 – 11.45 klasa IV
12.00 – 12.45 klasa V

19.06.2020 – piątek
8.00 – 9.00 klasa VI
9.15 – 10.00 klasa VII
10.15 – 11.00 klasa VIII


Stypendium Wójta Gminy Wysokie za wybitne osiągnięcia uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina WysokieZasady przyznania stypendiumPobierz

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĄ SKŁADA SIĘ W URZĘDZIE GMINY WYSOKIE W TERMINIE DO DNIA 15 CZERWCA 2020 R.Wzór-wniosku-na-stypendiumPobierz


Dodatkowe dni wolne

Przypominamy, że 12, 16,17 i 18 czerwca to dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych.


„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” (Ks. Mieczysław Maliński).
Szkolne koło wolontariatu dziękuje społeczności szkolnej  za udział w akcji „Góra grosza”. Szczególne podziękowania należą się uczniom klasy 2, którzy zostali zwycięzcami w akcji.
Zebrane środki zostały przekazane na rzecz fundacji SIĘPOMAGA jako darowizna dla Mateusza Szacoń.
Dziękujemy wszystkim za udział.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2421352808750058986-1024x769.jpg

Informacja dla zdających egzamin ósmoklasisty

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Informujemy, że nie będzie można korzystać z szatni, a w związku z tym prosimy o wniesienie do szkoły tylko tych rzeczy, które są niezbędne w danym dniu egzaminu /legitymacja szkolna oraz przybory wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku/
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Szkoła nie zapewnia przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną, małą butelkę z wodą.
 7. Wchodząc do szkoły należy obowiązkowo skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu do szkoły.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową lub materiałem). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez zdającego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 3. Należy przestrzegać zasady, aby podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 4. Losowanie numerów stolików podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadza przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 5. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 7. Po zakończonym egzaminie zdający może opuścić salę po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego.
 8. Zdający przychodzą do szkoły od godz. 8.15
 9. W sytuacjach wyjątkowych będzie można zostawić swoje rzeczy w szafkach.
 10. Po wejściu do szkoły zdający od razu udają się do sal, w których będą zdawać egzamin.
 11. Należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających oraz unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 12. Zdający mogą dzielić się wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie – powinni unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

KONKURS PLASTYCZNY PT. „POSTAĆ JANA PAWŁA II”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie jan-paweł-II-1024x724.png

REGULAMIN-KONKURSU-PLASTYCZNEGOPobierz


Regulamin-Konkursu-Niezłe-ziółkoPobierzZałączniki-do-regulaminu-Konkurs-Niezłe-ziółkoPobierz


DZIEŃ DZIECKA

      Dzień Dziecka to wyczekiwany czas przez wszystkie dzieci i te małe i te duże. Święto to obchodzone jest w Polsce 1 czerwca. Pierwszy Dzień Dziecka w historii został  zorganizowany  70 lat temu w związku ze zbieraniem podpisów pod Apelem sztokholmskim, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom na świecie. Od 1994 roku w Warszawie obraduje także Sejm Dzieci i Młodzieży.

     Z tej okazji życzymy Wam spełnienia wszystkich pragnień, aby dobro zawsze Was otaczało.  Dużo zdrowia i radości w Waszych sercach niech zagości, a dzieciństwo było najwspanialszym etapem życia.

Życzy Pani Dyrektor i całe Grono Pedagogiczne

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dzien.jpg


Rekrutacja – badania lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach

Lubelski Kurator Oświaty po uzgodnieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie przekazał pakiet materiałów informacyjnych dotyczących badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach.Badania uczniówPobierzLista podwykonawców do badań uczniówPobierzZestaw dokumentów do badania uczniówPobierz


Informacja w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej w Giełczwi

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20200522_170552_01.jpg

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminówPobierz

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Wytyczne-CKE-MEN-i-GIS_plakat-725x1024.jpg

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.


DZIEŃ PATRONA

W październiku 2009 roku Szkoła Podstawowa w Giełczwi otrzymała swojego patrona- Stanisława Mikołajczyka.

Stanisław Mikołajczyk to polski polityk, przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz poseł na Sejm II RP. Po zakończeniu II wojny światowej był posłem do Krajowej Rady Narodowej oraz wicepremierem. Mianowano go także ministrem rolnictwa w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej.

Mikołajczyk urodził się 18 listopada 1901 roku w Dorsten-Holsterhausen w Westfalii. Uczestniczył w powstaniu w Wielkopolsce a także, w wojnie polsko-boleszewickiej. Był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast od 1922 roku i członkiem Rady Naczelnej w latach 1930-1931. Stanisław Mikołajczyk został prezesem Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz posłem na sejm w okresie 1930-1935. Był wicepremierem w okresie 1940-1943, a od lipca 1943 do listopada 1944 premierem Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie. 

Stanisław Mikołajczyk zmarł 13 grudnia 1966 roku w Waszyngtonie. Ciało przywieziono do Polski i pochowano na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. W 2000 roku został uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Niestety w tym roku nie możemy uroczyście świętować Dnia Patrona w naszej szkole jednak cieszymy się, że jest nim tak wspaniały i zasłużony dla naszego kraju człowiek.


100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P_20190402_104523-211x300.jpg

Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. W poniedziałek 18 maja  wypada 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II.

Ojciec święty Jan Paweł II był człowiekiem oddanym „wielkiej sprawie”, kimś, kto nie bał się mówić o trudnych rzeczach, a jednocześnie był pokornym, zwykłym człowiekiem. Dzisiaj  jeszcze bardziej doceniamy jego apele o to, by być, a nie mieć. Widzimy, jak wiele czasu dotychczas poświęcaliśmy rzeczom marginalnym, a w kontekście całego swojego życia nieistotnym. Warto w tych trudnym czasie, przypomnieć sobie niejednokrotnie wypowiadane słowa Papieża Polaka: „Jeszcze będzie pięknie mimo wszystko. Załóż tylko wygodne buty, bo masz do przejścia życie”.


SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „MISTRZ MATEMATYKI”

– Konkurs skierowany jest do uczniów klasy II i III Szkoły Podstawowej w Giełczwi.
– Głównym celem konkursu jest: pogłębianie przez uczniów wiadomości z zakresu matematyki, rozwijanie  umiejętności logicznego myślenia oraz uważnego analizowania treści zadań.
-Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie testu matematycznego  i odesłanie rozwiązań w formie zdjęcia na wskazany e-mail. Test obejmuje zadania zamknięte (a,b, c, d) oraz zadania otwarte.
-Wszyscy uczniowie klasy II i III zostaną poinformowani o szczegółach konkursu (dzień i godzina, czas na odesłanie rozwiązań).
-O terminie i miejscu wręczania nagród laureaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.
Zachęcamy uczniów klasy II i III do podjęcia wyzwania i rywalizacji o tytuł „Mistrza matematyki”.


OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

8 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w tym dniu rozpoczynamy Tydzień Bibliotek 2020, który trwać będzie do 15 maja. Tegorocznej edycji przyświeca hasło „Zasmakuj w Bibliotece”.

,,Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa. Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości – Czytelników, by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek. To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy”.  – Mariusz Nakielny, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni – pomysłodawca tegorocznego hasła, w taki sposób wyjaśnił swoją propozycję
Święto jest ogólnopolską akcją promocji czytelnictwa i bibliotek organizowaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Sama inicjatywa wystartowała 16 lat temu, bo dokładnie w 2004 r. Tydzień Bibliotek nieprzypadkowo rozpoczyna się ósmego maja. Dokładnie w ten dzień swoje święto obchodzą sami bibliotekarze.

Poniżej link do strony stowarzyszenia i wirtualnych obchodów święta
https://tydzienbibliotek.sbp.pl
https://wirtualnywydawca.pl/2020/04/wirtualny-tydzien-bibliotek-i-dzien-bibliotekarza-2020/
Serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzenia tych stron internetowych.
Opracowała Bożena Reszka


Informacja w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Giełczwi

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Resized_20200506_120052.jpeg

Informacja

Zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. /DZ. Ustaw z dnia 29 kwietnia 2020 r. Poz. 781/ zmianie ulegają daty  dni wolnych  od zajęć dydaktycznych przewidzianych na egzaminy ośmioklasistów.
Dni 21 , 22, 23 kwietnia 2020 r. były  dniami nauki zdalnej , a dni 16,17,18 czerwca 2020r.są dniami egzaminów klasy ósmej (będą to dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych).


4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka

W Dniu Świętego Floriana wszystkim strażakom
składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania,
za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie,
za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
Życzymy bezpiecznej służby,
zawsze szczęśliwych powrotów z akcji i dużo zdrowia.

Dyrektor, Nauczyciele oraz Uczniowie


3 Maja Narodowe Święto Konstytucji

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca ustrój prawny państwa. Konstytucja to najważniejszy akt prawny w państwie. Określa sposób sprawowania władzy, a także prawa i obowiązki obywateli.


2 Maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie flaga.png

Dzień Flagi RP to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce. Zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Tego dnia w oknach wieszamy biało- czerwone flagi jeden z symboli narodowych. Do ważnych symboli narodowych należy także Godło Polskie- czyli wizerunek orła białego w złotej koronie, oraz Hymn Polaki- Mazurek Dąbrowskiego. Hymn jest odśpiewywany zawsze na ważnych uroczystościach.


 1 Maja Święto Ludzi Pracy

Międzynarodowy dzień Solidarności Ludzi Pracy. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950r.


INFORMACJA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie zd.jpg

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Uczniowie kontynuują naukę w formie zdalnej. 


Wsparcie rodziców w wyborze szkoły ponadpodstawowej

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów klas VIII szkół podstawowych
Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z ważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Ważne jest, aby wybory Państwa dzieci były odpowiedzialne, aby przy tych wyborach uwzględnić możliwości, zainteresowania, predyspozycje oraz przeanalizować kryteria wyboru poszczególnych typów szkół. Państwa dzieci mają do wyboru kontynuację nauki w liceum, technikum i branżowej szkole I stopnia. Każda z tych typów szkół to dobry wybór!
Przed podjęciem decyzji o wyborze typu szkoły i profilu klasy zachęcamy Państwa do wspólnej pracy z dzieckiem, z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji. WSPIERAM, NIE WYBIERAM
Prezentację opracowała p. Iwona Lipiec – wicedyrektor, doradca zawodowy w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie; wojewódzki konsultant do spraw doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


Nauka zdalna – do 26 kwietnia 2020r

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określono również zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.


Drodzy Uczniowie!
Szanowni Nauczyciele!
Szanowni Rodzice!

Zbliżają  się Święta Zmartwychwstania Pańskiego
Czas radości, spokoju i nadziei na lepsze jutro…
Czas zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią!
Pomimo tego, że te Święta będą inne niż zwykle,
To chciałabym życzyć Wam wszystkim, aby te  wiosenne dni
były piękne, abyśmy przeżyli je wypełnieni nadzieją,
że  będzie dobrze, że zwyciężymy!
Pamiętajcie, że
,, Po każdym deszczu pojawia się tęcza.
Po każdej burzy  – kojąca  cisza.
Za każdym razem, gdy coś się kończy
– pojawia się nowy początek !’’

  Agnieszka Bartnik – Zając
Dyrektor


Wiosenna przerwa świąteczna

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Komunikat MEN w tej sprawie na stronie www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r


„Szkoła z TVP”

Od 30 marca od godziny 8.00 ruszają pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Znajdą się także na VOD.TVP.PL
Więcej informacji oraz harmonogram lekcji dostępny tutaj


ZDALNY PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

Szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język obcy (angielski).


Proszę Państwa o zapoznanie się z komunikatem CKE


Informacja dla uczniów i ich rodziców w sprawie zasad kształcenia na odległość obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi

W związku z nadzwyczajną sytuacją, w naszej Szkole zostają wprowadzone zasady kształcenia na odległość. Obowiązują one od 25 marca 2020r.

Organizacja zajęć zdalnych w szkole

● W jaki sposób będzie prowadzona nauka zdalna w naszej szkole?

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności  z wykorzystaniem:

a)  materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

d) innych niż wymienione w lit.a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu;

5. nauczyciele prowadzący będą codziennie wysyłali  na konta pocztowe, grupy przedmiotowe, klasowe oraz blog opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadali na zapytania uczniów i rodziców za pomocą poczty elektronicznej, serwisu społecznościowego oraz telefonów komórkowych.

6. nauczyciel może także kontaktować się za pomocą poczty e-mail, platformy edukacyjnych oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym) z uczniami za pomocą komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej.

Organizacja zajęć zdalnych w naszej szkole

Przedszkole

Nauczyciele uczący w oddziale przedszkolnym będą wysyłali codziennie materiały i zadania do wykonania. Materiały będą przesyłane (rodzicom) na utworzoną grupę przedszkolną na portalu społecznościowym (Facebook).

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będą codziennie wysyłać uczniom materiały i wskazówki do pracy w domu. Nauczyciel 2-3 razy w tygodniu wskaże konkretne zadania, które należy odesłać na wskazany   e-mail. Zadania te będą podlegać ocenie. Prace plastyczno- techniczne: nauczyciel ocenia wykonane prace  na podstawie przesłanych zdjęć. Zaleca się gromadzenie wykonanych prac w teczkach.

● W jaki sposób będą prowadzona nauka zdalna w klasach IV-VIII?

Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasa IV-VIII będą umieszczali materiały edukacyjne dla uczniów danej klasy na serwisie społecznościowym (Facebook), blogu oraz pocztach elektronicznych. Nauczyciele będą kontaktowali się z uczniami za pomocą grup klasowych, grup przedmiotowych, bloga oraz poczty elektronicznej. Kontakty nauczycieli z rodzicami będą odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych oraz serwisu społecznościowego Facebook.

● Kiedy będą wysyłane wiadomości do uczniów od nauczycieli?
Nauczyciele będą wysyłać wiadomości codziennie. Częstotliwość wysyłania informacji zależy od organizacji zajęć (zgodnie z obowiązującym planem lekcji).

● Jak często uczeń powinien sprawdzać wiadomości?
Częstotliwość sprawdzania wiadomości zależy od ucznia. Szkoła zaleca sprawdzanie kont pocztowych, wiadomości na grupach klasowych, grupach przedmiotowych  oraz blogu przynajmniej trzy razy dziennie – o godz. 8.00, 12.00, 16.00.


● Ile czasu uczeń ma na wykonanie zadania?
Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien poprosić o pomoc nauczyciela.


● Jakiego typu zadania będą umieszczone w wiadomościach od nauczyciela?
Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak:
■ klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,
■ w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,
■ w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),
■ w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne.


● Jak odbywają się zajęcia interaktywne z nauczycielem?
Nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 20 min. Informacje o sposobie i terminie spotkania on-line będzie przekazana uczniom  za pomocą wiadomości e- mail wysłanej na konto pocztowe ucznia (rodzica), najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie lub poinformowanie na grupie.


● Czy programy nauczania pozostają takie same jak w tradycyjnie działającej szkole?
Tak. Realizacja programu nauczania pozostaje nadal jednym z podstawowych zadań szkoły. Wszelkie działania w środowisku zdalnym służą zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych przewidzianych w programie nauczania.


● Czy nauczyciel towarzyszy uczniowi w trakcie wszystkich zajęć?
Nie. Jedynie część zajęć odbywa się z udziałem nauczyciela. Takie zajęcia można porównać do wirtualnej klasy, w której obecni są w tym samym czasie uczniowie i nauczyciel. Mają oni możliwości komunikacji oraz przesyłania sobie materiałów. Pozostałe zajęcia prowadzone są w oparciu o zestaw instrukcji oraz materiały dydaktyczne przeznaczone do samodzielnego studiowania. Opanowanie wiedzy i umiejętności może być przedmiotem oceny.

● Co, jeśli uczeń nie zrozumie jakiejś partii materiału, przeznaczonej do samodzielnego opanowania?
Kształcenie zdalne zakłada możliwość zadawania nauczycielowi pytań zarówno w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo. To bardzo ważne, by zachęcać uczniów do zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami, ponieważ nauczyciel w świecie wirtualnym otrzymuje nieco inny zestaw informacji zwrotnych od uczniów, niż w trakcie tradycyjnych zajęć w klasie szkolnej.


● Kto sprawuje opiekę nad uczniem uczącym się zdalnie?
Rodzice lub opiekunowie prawni. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych. Bardzo prosimy, aby rodzice stosowali się do przepisów prawa
w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej.


● Czy nadal będzie obowiązywał tygodniowy plan lekcji?

Tak. Lekcje będą odbywać się według dotychczas obowiązującego planu lekcji. Zachowanie rytmu szkolnego może być decydującym warunkiem sukcesu szkolnego ucznia.


W przypadku jeśli plan zajęć będzie poddany modyfikacjom, uczniowie i ich rodzice otrzymają zaktualizowany rozkład zajęć lekcyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Lekcje będą odbywać się według planu, jednak w celu zachowania systematyczności i dyscypliny usilnie zalecamy, aby przestrzegać godzin ustalonych w planie zajęć.


● Czy uczeń będzie miał zadania domowe do odrabiania?
Tak, podobnie jak w tradycyjnej edukacji część umiejętności, wiedzy oraz kompetencji społecznych nabywa się w trakcie realizowania zadań domowych, pozaszkolnej pracy w grupach, czy realizacji projektów edukacyjnych. Nauczyciel ma zatem prawo do formułowania zaleceń, wymagających poświęcenia pewnej ilości czasu  ucznia.
● W jakim zakresie będą używane zeszyty ćwiczeń, tradycyjne podręczniki oraz zeszyty lekcyjne?
Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy lekcji przyjętej przez nauczyciela. Może się zdarzyć, że część zajęć będzie wymagała ich używania tradycyjnych, a część będzie prowadzona przy wykorzystaniu nowych pomocy dydaktycznych. Precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów drukowanych będą przekazywali nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
● W jaki sposób będzie odbywało się ocenianie postępów uczniów?
Środowisko zdalne umożliwia przeprowadzenie testów, rozmów i sprawdzianów. Za każdym razem, gdy tego rodzaju narzędzia będą używane, nauczyciele uzyskają pewność, że uczniowie rozumieją zasady działania narzędzia używanego do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Oceny będą wstawiane przez nauczyciela zgodnie z dostosowanymi do nauczania zdalnego Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) i Przedmiotowymi Systemami Oceniania (PSO).

W jaki sposób nauczyciele mogą się upewnić, że uczniowie w czasie sprawdzania wiedzy i umiejętności nie posługują się niedozwolonymi pomocami, notatkami, ściągami, czy pomocą rodziców?

Nauczyciele mają ograniczone możliwości weryfikacji, czy uczeń pracuje samodzielnie. Ważne jest budowanie przez rodziców motywacji wewnętrznej uczniów i zwracanie uwagi na to, że korzystanie  z niedozwolonych form wsparcia jest niekorzystne dla samego ucznia. Niektóre metody sprawdzania wiedzy i umiejętności przypominają odpytywanie uczniów, znane z tradycyjnej klasy szkolnej.


● Jakie treści edukacyjne będą podawane uczniom w środowisku zdalnym?
Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. Nauczyciel może przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, wykorzystania obecnych w Internecie zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.)


● Ile powinny trwać zajęcia, jak dobierać długość przerw między zajęciami?
Zajęcia wyznaczone planem lekcji mają określony czas trwania. Warto ich przestrzegać, nawet jeśli nauczyciel nie pracuje z klasą w sposób synchroniczny (w czasie rzeczywistym). Praca samodzielna powinna uwzględniać odpoczynek oraz najlepsze dla zachowania koncentracji pory dnia.


● Czy uczeń powinien sporządzać papierowe notatki?
Szczegółowe wskazania w tym zakresie przekazują nauczyciele. Z wielu względów jest to dobra praktyka. Nauczyciel może żądać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym.


● Dlaczego niektóre prace domowe powinny być realizowane na piśmie w uczniowskim zeszycie lekcyjnym?
Istnieje wiele powodów, by tradycyjne zeszyty w dobie edukacji zdalnej spełniały nadal swoją rolę. Do głównych należy: pielęgnowanie umiejętności pisania ręcznego, procesy zapamiętywania zachodzące w trakcie pisania, lepsze rozumienie materiału pod wpływem wykonywanych odręcznie ćwiczeń i zadań.

Higiena pracy z wykorzystaniem smartfona, tabletu, komputera i smart TV

● Czy istnieją zalecenia dotyczące pracy przy komputerze w godzinach popołudniowych i wieczornych?

 Tak. Należy unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w takich godzinach. Jeśli jednak uczeń decyduje się za zgodą rodziców na pracę po zmroku zalecamy ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąć problemów ze zmęczeniem i bezsennością.

● W jaki sposób spędzać przerwy?

 Należy odejść od stanowiska komputerowego, smart TV lub urządzeń. Aby wzrok mógł odpocząć zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego wypoczynku. Warto też wykonać odpowiednie ćwiczenia fizyczne, przeznaczone dla osób pracujących ze sprzętem komputerowym. Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń elektronicznych (przerwa nie może polegać na wykorzystaniu gier lub lekturze stron internetowych).

● Jak zadbać o zdrowie w czasie realizowania zajęć zdalnych?

 Należy bezwzględnie stosować zasady ergonomii, systematycznie odpoczywać oraz dbać o wentylację pomieszczenia.

● Ile czasu można spędzić przy urządzeniach z ekranem?

 Szczegółowe normy dla nauczycieli można odnaleźć w zaleceniach inspektora BHP. Uczniowie powinni spędzać tylko tyle czasu, ile to absolutnie konieczne. Zwraca się uwagę rodzicom, że wykorzystanie urządzeń ekranowych w edukacji powinno wiązać się z ograniczeniem oglądania telewizji, korzystania z telefonów, tabletów i komputerów poza czasem przeznaczonym na naukę.

● Czy korzystanie z tabletu, telefonu i monitora komputerowego wpływa na zdrowie?

Tak. Ten wpływ ma charakter negatywny. Z tego powodu zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zobowiązani są do rozsądnego planowania aktywności online.

Materiały zostały opracowane w oparciu o wzorzec przygotowany przez serwis Edukacja.net wraz z hiperlinkiem do tego adresu: https://edukacja.net


BIBLIOTEKA

W chwili obecnej nie ma możliwości korzystania z księgozbioru biblioteki.
Informuję że w sieci funkcjonuje mobilna biblioteka i można poczytać lub posłuchać lektur. Dostępy są bezpłatne na stronach: lektury.gov.pl , wolnelektury.pl,  legimi.pl i wielu innych. Zachęcamy do korzystania z tych możliwości.


Kształcenie na odległośćabout:blankObrazekZaładuj obrazek, wybierz obrazek z biblioteki lub dodaj obrazek jako adres URL.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.


Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Wskazówki dla rodziców:

 • Zapewnij dziecku dostęp do komputera.
 • Zadbaj o to, aby dziecko miało swój kącik do nauki- najlepiej z własnym biurkiem  i krzesłem dostosowanym do wzrostu dziecka.
 • Przewietrz pomieszczenie przed rozpoczęciem nauki.
 • Wyeliminuj wszystkie rozpraszające bodźce: wycisz telefon, wyłącz radio, telewizor po to, aby dziecko mogło maksymalnie skoncentrować się na wykonywanych zadaniach.
 • Zadbaj o właściwe oświetlenie  oraz odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu.
 • Zaplanuj krótkie przerwy 5-10 minutowe  po każdych 45 minutach pracy. Jeśli widzisz, że dziecko jest zmęczone, mało skoncentrowane, pracuje wolniej lub ma trudności  dziel materiał do nauki na kilka partii.
 • Pomagaj dziecku, ale nie wyręczaj go.

Jak zmotywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

Wskazówki dla rodziców:

 • Podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka oraz systematyczności, dzięki której unikamy zaległości.
 • Stosuj wzmocnienia pozytywne. Pochwal dziecko mówiąc np. „Świetnie poradziłeś sobie z rozwiązaniem tego zadania”.
 • Doceniaj wysiłek i samodzielność dziecka.
 • Nie krytykuj dziecka, pomagaj jeśli czegoś nie rozumie, ale nie wyręczaj. Okaż cierpliwość i zrozumienie.
 • Kontroluj pracę dziecka. Interesuj się jego postępami.
 • Nie porównuj dziecka do rówieśników, rodzeństwa.
 • Naucz dziecko dobrej organizacji pracy (odpowiednie miejsce do nauki, stała pora, przerwy, porządek w miejscu pracy).
 • Zachęcaj dziecko do stosowania technik ułatwiających zapamiętywanie np. tworzenie notatek, podkreślanie tekstu kolorami, tworzenie mapy myśli, bazowanie na skojarzeniach.

Jak skutecznie mobilizować się do nauki w domu?

Wskazówki dla uczniów

 • Zachowaj rutynę: wstawaj o tej samej porze, pamiętaj o zdrowym odżywianiu.
 • Przygotuj swoje miejsce pracy:
 • przewietrz pokój
 • zadbaj o ład i porządek na biurku: usuń zbędne rzeczy, poukładaj potrzebne przybory, książki, zeszyty
 • miej pod ręką wodę do picia
 • Pobierz i przejrzyj zadania i materiały przesłane przez nauczyciela. Wykonuj zadania tylko z danego dnia. Bądź systematyczny.
 • Ustal kolejność wykonywania działań (odrabiaj na przemian zadania trudne i łatwe, przeplataj zadania pisemne z ustnymi)
 • W razie trudności poproś rodzica o pomoc. Pamiętaj, że możesz też skontaktować się z nauczycielem.
 • Rób przerwy na odpoczynek- w czasie odpoczynku ogranicz do minimum  korzystanie z urządzeń multimedialnych.
 • Dbaj o dobry sen.
 • Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

 • Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.
 • Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób.
 • Unikaj klikania w nieznane linki, nie otwieraj podejrzanych załączników.
 • Ostrożnie pobieraj pliki z sieci.
 • Stosuj hasła, które będą trudne do odgadnięcia dla obcych osób. Nie udostępniaj nikomu haseł.
 • Czytaj regulaminy i komunikaty pojawiające się na ekranie.
 • Nie podawaj w sieci swojego imienia i nazwiska, nie wysyłaj swoich zdjęć i innych danych.
 • Jeśli coś Cię zaniepokoi w sieci poinformuj o tym rodziców.
 • Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje. Bądź ostrożny. Nie ufaj obcym.
 • Sprawdzaj prawdziwość informacji na różnych stronach internetowych.
 • Nie spędzaj zbyt dużo czasu przed komputerem.

Pomocna strona: www.dzieckowsieci.pl


Bezpieczeństwo w sieci

Internet stał się nieodłączną częścią naszej codzienności. To, co jeszcze niedawno robiliśmy w sposób tradycyjny, dziś szybko i sprawnie wykonujemy wirtualnie. Obecnie w sieci zrobimy zakupy, posłuchamy muzyki, obejrzymy film, zapłacimy rachunki, napiszemy list czy odbędziemy rozmowę z rodziną lub przyjaciółmi. Jest nieocenionym źródłem wiedzy, wymiany doświadczeń, miejscem wirtualnych spotkań z innymi ludźmi. Pełni funkcję poznawczą, społeczną, rozrywkową. Wielość zalet wirtualnej rzeczywistości nie może jednak zakryć zagrożeń, które się w niej kryją. Warto więc poznać podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Po pierwsze – strzeż się wirusów

Podstawą bezpiecznego korzystania z Internetu jest zainwestowanie w porządne oprogramowanie antywirusowe. Ustrzeże nas ono przed dużą ilością przykrych konsekwencji, które niesie za sobą ludzka nieostrożność i pomoże uchronić nasz komputer. Program antywirusowy zawczasu wykryje złośliwe oprogramowanie czy obecność wirusa i nie pozwoli im się zagościć w naszym komputerze, Niemniej jednak nawet posiadając najlepszy program do ochrony przed wirusami, warto z rozwagą pobierać pliki z sieci oraz nie otwierać nieznanych załączników w mailach oraz linków, które budzą nasze zaniepokojenie. Niestosowanie tego typu oprogramowania może spowodować, że przez wirusa stracimy ważne dane, zdjęcia i inne informacje, często dla nas bardzo ważne.

Po drugie – skutecznie chroń swoje dane

Nie należy podawać w sieci swoich danych osobowych. Nieuważne zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie informacji marketingowych mogą w konsekwencji prowadzić do tragicznych w skutkach wydarzeń jak kradzież tożsamości lub próby wyłudzenia kredytu. W najlepszym wypadku będziemy nękani licznymi ofertami handlowymi. Najczęściej takie dane jak imię, nazwisko i adres podajemy podczas zakupów w sieci. Co powinno wzbudzić nasz niepokój? Zbyt duża ilość wymaganych danych, niestandardowych przy zakupach – na przykład takich jak PESEL, adres zameldowania itp. Zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje przede wszystkim utratę kontroli nad tym co stanie się z nimi w przyszłości. Dane gromadzone przez firmy są często odsprzedawane innym podmiotom gospodarczym, które nękają później ich właścicieli wielością ofert lub ankiet.

Po trzecie – uważaj na internetowe znajomości

Coraz częściej poznajemy ludzi przez Internet. Któż z nas nie zna pary, która rozpoczęła znajomość w ten sposób? Z pewnością w wirtualnej rzeczywistości można zawrzeć wartościowe i ciekawe znajomości. Pamiętajmy jednak, że nigdy nie wiadomo kto siedzi po drugiej stronie. Dlatego nie należy przesadzać z nadmierną wylewnością w takich relacjach, a na ewentualne spotkania umawiać się w miejscach publicznych. Anonimowość, którą daje wirtualna rzeczywistość staje się niekiedy płaszczem dla przestępców, złodziei oraz innych ludzi o nieczystych intencjach. Warto o tym pamiętać. Do wszelkich znajomości zawieranych w Internecie należy podchodzić w ostrożnością, stosując zasadę ograniczonego zaufania.

Po czwarte – hasła i szyfrowanie to podstawa naszego bezpieczeństwa w sieci

Nikomu pod żadnym pozorem nie należy podawać swoich haseł. Powinny być one trudne do odszyfrowania i składać się ze skomplikowanej kombinacji dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Powinniśmy wystrzegać się zabezpieczania różnych kont tym samym hasłem lub hasłem prostym i łatwym do odgadnięcia. Niezwykłą wagę należy przykładać przede wszystkim do ochrony kont bankowych, skrzynki mailowej, kont w serwisach społecznościowych, kont w pracy czy na uczelni. Czyli wszędzie tam, gdzie można odnaleźć swobodny dostęp do naszych danych wrażliwych, bazy zdjęć i innych informacji, które ktoś mógłby wykorzystać przeciwko nam. Jeśli na jakiejkolwiek stronie wyświetla nam się jej regulamin – warto go przeczytać. Warto zawsze sprawdzić wiarygodność strony, z której korzystamy oraz jej właściciela. Tutaj z pomocą przychodzi tak zwany certyfikat SSL – należy sprawdzać czy strona posiada to zabezpieczenie, szczególnie gdy się na niej logujemy.

Po piąte – chroń dzieci przed niebezpieczeństwem w Internecie

Jeśli jesteś rodzicem pamiętaj o tym, że nie wolno dawać dzieciom całkowitej wolności w sieci. Mądrze ustawiona blokada rodzicielska uchroni je przed znakomitą większością wirtualnych niebezpieczeństw. Na bieżąco należy śledzić aktywność dziecka w sieci i niezwłocznie reagować jeśli cokolwiek nas zaniepokoi. Najważniejsze jest żeby dziecko wraz z nami poznawało wirtualny świat i nauczyło się z niego mądrze korzystać. Nic nie zastąpi rozmów w młodym człowiekiem na temat zagrożeń, które czają się w internecie, oraz uczulenie go na aspekty, o których powinien informować w razie potrzeby. Dziecięca naiwność jest często wykorzystywana przez cyberprzestępców, dlatego rolą rodziców jest przewidywać potencjalne zagrożenia i im zapobiegać. Zasady mądrego i ostrożnego korzystania z internetu, które sami stosujemy powinniśmy bezapelacyjnie wpoić naszym pociechom

Źródło : ttps://bezpiecznyinternet.edu.pl/

Pomocne i ciekawe strony dla dzieci i rodziców:
http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.twojedzieckowsieci.pl/
http://www.chrondzieciwsieci.pl/
http://www.sieciaki.pl/


Nauczanie zdalne

Uwzględniając higienę pracy uczniów i nauczycieli  Dyrektor Szkoły Podstawowej  informuje, że poprzez zdalne nauczanie, będą realizowane poszczególne zajęcia wynikające z tygodniowego planu zajęć. Dotyczy to także czasu trwania zajęć.
Agnieszka Bartnik- Zając


Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo, aby pomóc w jak najbardziej sprawnym i nieskomplikowanym przejściu dzieci przez okres zawieszenia zajęć w szkole organizujemy pracę zdalną i chcemy być w stałym kontakcie z naszymi uczniami. Uruchomiliśmy elektroniczną formę komunikacji, aby wspierać Państwa dzieci w procesie dydaktycznym. Nauczyciele będą komunikować się z uczniami poprzez pocztę elektroniczną, blogi, platformę edukacyjną i grupy społecznościowe. Korzystamy również ze strony MEN zdalnelekcje.


Rekrutacja

Szanowni Państwo
W związku z zaistniałą sytuacją, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, wnioski rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego oraz zgłoszenia lub wnioski o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej (formularze w zakładce http://spgielczew.pl/informacje-dla-rodzicow/ ) należy wysyłać droga elektroniczną na adres spgielczw@op.pl
Dokumenty można wysłać jako (skany, zdjęcia). Będą one uznawane jak złożone osobiście.


Pasma edukacyjne

Od 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.Więcej informacji na stronie: www.gov.pl


Egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 – rozwiązania!
Materiały na stronie  www.cke.gov.pl


Dzieci uczą rodziców w domu!

W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.
W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.


Link do strony z materiałami z matematyki https://anprus.blogspot.com/


Apel Kuratora Oświaty do rodziców, opiekunów i uczniów tutaj


UWAGA!!!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Lubelskiego Kuratorium Oświaty https://www.kuratorium.lublin.pl/


Dyrektor Szkoły Podstawowej
informuje, że zajęcia w Szkole Podstawowej zostają odwołane do 13 marca 2020 (piątek).
Dalsze informacje umieszczane będą na stronie szkoły.


Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia

  800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia (czynna całodobowo) dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Poinformuj o jej działaniu innych.


SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ

06 marca 2020r. pielęgniarka szkolna przeprowadziła pogadankę na temat koronawirusa SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Podczas spotkania zostały omówione zasady higieny, jakie objawy ma wirus, jak należy postępować,  jak właściwie myć dłonie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P_20200306_103925-1024x576.jpg

MAKS MATEMATYCZNY

Dnia 05 marca 2020r. odbyła się kolejna edycja konkursu „Maks Matematyczny”. W naszej szkole w konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas 5-8. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Jego koncepcją jest sprawdzanie umiejętności matematycznych uczniów poprzez rozwiązywanie zadań w formie gier internetowych. Dla uczniów konkurs stanowi przede wszystkim rozrywkę intelektualną.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P_20200305_100235-1024x576.jpg

Konkurs „Młodzież  Zapobiega  Pożarom”.  Etap gminny rozstrzygnięty.

Turniej wiedzy pożarniczej odbył się 03.03.2020r. w Zespole Szkół w Wysokiem.Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i klasy 1 LO  z terenu naszej gminy. W konkursie udział wzięło 22 uczniów, w trzech  kategoriach wiekowych, wyłonionych w ramach eliminacji szkolnych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 88149208_204081177321752_4003507615542804480_n-1024x768.jpg

Najlepsze wyniki uzyskali:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 88339900_677044499702639_8990670159001681920_n-1-300x225.jpg

W grupie młodszej (klasy IV-VI):

• 1 miejsce – Aleksandra Niećko (SP w Wysokiem)
• 2 miejsce – Wiktoria Lenard (SP w Maciejowie Starym)
• 3 miejsce – Amelia Flak (SP w Giełczwi)

W grupie starszej (klasy VII i VIII)

• 1 miejsce – Paweł Podolak (SP w Wysokiem)
• 2 miejsce – Agata Jeleń (SP w Maciejowie Starym)
• 3 miejsce – Ksenia Kasperska (SP w Giełczwi)

W grupie najstarszej (klasa 1 LO)

• 1 miejsce – Michał Winiarczyk (LO w Wysokiem)
• 2 miejsce – Marcin Mazurek (LO w Wysokiem)

Uczniowie, którzy zajęli 1 miejsce w każdej kategorii wiekowej będą reprezentować szkołę na etapie powiatowym w Lublinie.

Nagrody dla uczestników zostały ufundowane przez Radę Rodziców w Wysokiem, a ich wręczenia dokonał Pan Dyrektor Andrzej Stańczyk.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

W poniedziałek 2 marca, w naszej szkole,  uczciliśmy Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych.’’ Ustanawiając to święto w 2011 roku, Prezydent Lech Kaczyński stwierdził, że ma być ono wyrazem hołdu dla żołnierzy podziemia antykomunistycznego za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Bohaterom, którzy nie pogodzili się z nową okupacją, nie dane było zaznać pokoju. Prześladowani przez władze komunistyczne, skazywani na banicję, pozbawieni wszelkich praw, bestialsko torturowani i mordowani w ubeckich katowniach, najlepsi synowie i córki polskiej ziemi mieli być skazani na zapomnienie…

Zbigniew Herbert pisał:

Ponieważ żyli prawem wilka

Historia o nich głucho milczy

Pozostał po nich w kopnym śniegu

Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy.

Po wielu latach Ojczyzna upomniała się o swoich bohaterów…. ,,Inka’’, ,,Zapora”, ,,Łupaszko’’, ,,Lalek’’ i wielu innych, często cichych, ale niezłomnych ludzi, znalazło nareszcie należne im miejsce w historii. Nie są już dziś skazani na zapomnienie, wręcz przeciwnie, stali się inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków. W chwili próby ,,zachowali się jak trzeba.’’ Dzisiaj wspominamy ich poświęcenie i heroizm, chylimy czoła nad męstwem, prosimy o wieczny pokój…

Młodzież po uroczystym odczytaniu powyższego tekstu, uczciła pamięć bohaterów minutą ciszy. Dodatkowo został ogłoszony konkurs plastyczny mający na celu przypomnienie postaci Żołnierzy Wyklętych.

DO NASZEJ SZKOŁY ZAWITAŁA WIOSNA

Pogoda za oknem bywa zmienna i kapryśna, tymczasem większości z nas marzy się już ciepła wiosna. Słowo wiosna przywołuje same miłe skojarzenia: pachnące kwiaty, śpiew ptaków, wędrujące motyle, ciepły wiosenny deszczyk. Nikogo nie dziwi zatem fakt, że to właśnie wiosna stała się inspiracją do powstania w naszej szkole ciekawych dekoracji. 

Uczniowie klas II i III wraz z wychowawczyniami p. Elżbietą Bochniak i p. Iwoną Tomiło stworzyli na szkolnych korytarzach radosne, kolorowe, wiosenne scenerie. Pojawiły się m.in.: kwiatowe kompozycje oraz wielobarwne motyle.

Liczymy na to, że powstałe dekoracje wywołają uśmiech na twarzach naszych uczniów i umilą nam oczekiwanie na przyjście prawdziwej wiosny.


Szanowni Rodzice !

 Zgodnie z  zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej w  związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa zwracamy się z prośbą o nie posyłanie przeziębionych i  chorych dzieci do oddziału przedszkolnego lub szkoły.


Informacje ze strony Lubelskiego Kuratorium Oświaty dotyczące zasad bezpieczeństwa w przypadku koronawirusa

Informacja GIS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół.W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Osoby powracające z północnych Włoch Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

 • codziennie mierzyć temperaturę ciała
 • zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS: gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia (czynna całodobowo) dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Informacje ze strony Lubelskiego Kuratorium Oświaty dotyczące zasad bezpieczeństwa w przypadku koronawirusa - Obrazek 1

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS: gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-30-23-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

– Ministerstwa Zdrowia www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

– Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl


DNI OTWARTE

Serdecznie zapraszamy przyszłych uczniów oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej wraz z rodzicami na dni otwarte w naszej szkole, które odbędą się w dniach 27-28 luty 2020r w godzinach od 9.00 do 12.00. W tym czasie chętnie odpowiemy na pytania dotyczące oferty szkoły, zaprezentujemy bazę szkoły. Dla odwiedzających przewidziany słodki poczęstunek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

„Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiaruje”

                                                                                                                 (Gustaw Flaubert)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20200220_100621-1024x768.jpg

     Babcia i Dziadek to osoby, które kochają swoje wnuczęta bezwarunkową miłością, troszczą się o nie, służą pomocą i dobrą radą.  Uczą wyrozumiałości, cierpliwości i odpowiedzialności.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20200220_105751-300x225.jpg

    20 lutego w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na początku głos zabrała Dyrektor szkoły Pani Agnieszka Bartnik- Zając, która ciepło przywitała zgromadzonych gości i złożyła im najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20200220_105014-300x225.jpg

     W pięknie udekorowanej sali rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie klas 0- III poprzez wzruszające wiersze, piosenki, taniec i skecze wyrazili swoją miłość i wdzięczność. Ponadto mieliśmy okazję udać się w sentymentalną, muzyczną podróż do lat młodości dziadków. Uczniowie klas II i III przepięknie zaśpiewali takie przeboje jak: „Tak bardzo się starałem”, „Orkiestry dęte” oraz „Szła dzieweczka do laseczka”. Uczniów przygotowały wychowawczynie: p. Elżbieta Bochniak, p. Ewa Wójcik, p. Małgorzata Zdybel i p. Iwona Tomiło.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20200220_101927-300x225.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20200220_102642-300x225.jpg

Po części artystycznej Pani Beata Sagan Sekretarz Gminy Wysokie złożyła zgromadzonym dziadkom  serdeczne życzenia oraz skierowała słowa uznania dla małych artystów obdarowując ich słodkim upominkiem.

Następnie dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty i wspólnie odśpiewały głośne Sto lat.  Jak zawsze mogliśmy liczyć na pomoc mam, które zadbały o słodki poczęstunek dla naszych wspaniałych gości.

    Był to dzień pełen wzruszeń, uśmiechów i radości. Mamy nadzieję, że na długo pozostanie w pamięci dzieci i ich dziadków.


REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY PIERWSZEJ

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giełczwi ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2020/2021:

 • do klasy pierwszej szkoły podstawowej
 • do oddziału przedszkolnego

Termin złożenia wniosków określają załączniki Zarządzenia Nr 8/42020 Wójta Gminy Wysokie z dnia 31 stycznia 2020r. Zapisy odbywają się na podstawie złożonego w szkole wniosku lub zgłoszenia. Dokumenty do pobrania w szkole lub ze strony internetowej szkoły (wnioski do pobrania z zakładki INFORMACJE DLA RODZICÓW http://spgielczew.pl/informacje-dla-rodzicow/).


SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

6 lutego 2020 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji. Zajęcia zorganizowano dla uczniów klas III-VIII.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20200206_110146-1024x768.jpg

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z nieumiejętnym korzystaniem z portali społecznościowych, telefonów komórkowych. Policjanci szczegółowo naświetlili problem cyberprzemocy. Zjawisko to staje się coraz bardziej powszechne i niebezpieczne. Coraz częściej dotyka dzieci i młodzieży. Przemoc ta przejawia się m.in. poprzez: rozsyłanie kompromitujących zdjęć, filmików, szantaż, ośmieszanie, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, nękanie poprzez komunikatory internetowe. Policjanci objaśnili zebranym, że cyberprzemoc jest przestępstwem a anonimowość w sieci jest złudna.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20200206_105645-1024x768.jpg

Była to cenna lekcja, która uświadomiła uczniom, iż należy odpowiedzialnie i bezpiecznie  funkcjonować w sieci.


I Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

W  niedzielę, 26 stycznia 2020 roku odbył się I Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Wysokie – Doroty Dobrzyńskiej. Z naszej szkoły udział wzięły uczennice klas VI oraz VII –Wiktoria Bartoszek, Natalia Pawłat, Oliwia Bartoszek, Amelia Flak, Martyna Wójcik, Wszystkie dziewczynki wybrały nietuzinkowe pastorałki  , prezentując wysoki poziom. Amelia Flak oraz Martyna Wójcik zostały docenione przez jury wyróżnieniem w postaci statuetki . Pozostałe uczestniczki dostały nagrody i dyplomy za udział.


Razem na święta….

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 830c4346-deae-4b39-b253-50793fc4027e-300x212.png

Nasza szkoła przyłączyła się do kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. W ramach akcji uczniowie naszej szkoły przygotowali kartki świąteczne z życzeniami dla najbliższych. Wolontariusze z naszej szkoły zorganizowali również kiermasz ozdób świątecznych przygotowanych przez uczniów naszej szkoły. Uzyskane środki pieniężne zostały przekazane dla najbardziej potrzebujących w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. W szkole odbyła się również zbiórka produktów spożywczych i środków czystości dla Dzieci z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. Cała społeczność szkolna bardzo chętnie przyłączyła się także po raz kolejny do akcji „Góra grosza”. Ponadto w dniu 19 grudnia 2019r. w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe oraz przedstawienie jasełkowe mające na celu integrację społeczności szkolnej i lokalnej.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji!


Życzenia świąteczne

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie skanowanie0015-300x211.jpg

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

pragnę złożyć najszczersze życzenia

zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Niech to będzie czas refleksji i zadumy dotyczący minionego roku,

A magia tych świąt zjednoczy nas przy wspólnym stole.

W nadchodzącym Nowym Roku życzę spełnienia marzeń

i  nadziei na lepsze jutro.

                            Agnieszka Bartnik- Zając

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giełczwi


JASEŁKA

19 grudnia 2019 roku szkolni aktorzy świetnie i z ogromnym zaangażowaniem wcielili się w swoje role, przypominając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów,  trzech króli  przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Nie zabrakło też Heroda i diabła kusiciela. Świetności inscenizacji dodały pastorałki, kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt, zwłaszcza te, które odgrywane były na flecie.  Do wspólnego kolędowania włączyła się zgromadzona publiczność. Cieszymy się ogromnie, że w tak wyjątkowym momencie byli z nami rodzice, dziadkowie, nauczyciele, zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczyciła nas  Pani Wójt Gminy Wysokie -Pani Dorota Dobrzyńska, Przewodniczący Rady Gminy -Pan  Andrzej Deruś,  Dyrektor Banku w Wysokiem Pani  Małgorzata Majkut, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  Pan Paweł Policha.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie jaselka-1-300x169.jpg

 Po skończonej inscenizacji  podzieliśmy się opłatkiem , składając sobie nawzajem życzenia. Następnie zasiedliśmy do uroczystej kolacji na której gościły tradycyjne potrawy oraz zaśpiewaliśmy jedną z najpiękniejszych kolęd „Wśród nocnej ciszy. Po uroczystej wigilii  życzenia  świąteczno –noworoczne  złożyła wszystkim zebranym Pani Dyrektor Szkoły Agnieszka Bartnik-Zając.  Następne gorące życzenia  popłynęły od Pani Wójt, która życzyła wszystkim spokojnych rodzinnych świąt . Atmosfera w tym dniu była już magiczna, czuło się zbliżające się  święta. Na koniec uroczystości  mali aktorzy otrzymali cukierki od Pani Wójt, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Pani Dyrektor Banku. Przedstawienie  jasełkowe przygotowane zostało przez  uczniów klasy II ,VI i VII pod kierunkiem Pani Elżbiety Bochniak.


Kiermasz świąteczny

18 Grudnia 2019r. w naszej szkole odbył się tradycyjny kiermasz ozdób świątecznych. Ozdoby były bardzo pomysłowe i kolorowe.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FOTFBA2-300x169.jpg


Dzięki hojności i zaangażowaniu rodziców udało nam się zebrać pokaźną kwotę, która została przekazana na konto Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Dziękujemy wszystkim za udział !
Szkolne Koło Wolontariatu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FOTE054-e1577659973387-300x169.jpg

Zbiórka słodyczy oraz środków czystości dla Dzieci z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FOTC173-300x169.jpg

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie zorganizowała zbiórkę słodyczy oraz środków czystości dla Dzieci z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. Szkolne Koło Wolontariatu oraz cała społeczność uczniowska brała udział w tej szczytnej akcji.


Wszystkim naszym uczniom oraz ich rodzicom, którzy włączyli się w zbiórkę, serdecznie dziękujemy. Wierzymy, że nawet najmniejsza pomoc i zaangażowanie jest cegiełką, która buduje lepszy świat.


Wycieczka do Wioski Świętego Mikołaja w Bałtowie

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie wioska_mikolaja-2-1024x768.jpg

     12 grudnia uczniowie klas 0-V udali się na wycieczkę do Wioski Świętego Mikołaja w  Bałtowie. Na miejscu czekało na nich mnóstwo zimowych atrakcji.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie wioska_mikolaja-4-300x225.jpg

     Niezwykłą przygodę rozpoczęliśmy od przejścia ścieżką edukacyjną JuraParku, gdzie mogliśmy zobaczyć modele dinozaurów naturalnej wielkości.  Następnie obejrzeliśmy żywą szopkę zamieszkałą przez osiołka, baranki i kózki. Mieliśmy także okazję zwiedzić mini zoo, w którym spotkaliśmy: kucyki, osły, wiewiórki, puchacze, bażanty, makaki, skunksy czy surykatki.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie wioska_mikolaja-3-300x225.jpg

Kolejną atrakcją było kino 5D. Film „Zimowa kraina czarów” pełen był efektów specjalnych, od których mogło zakręcić się w głowie. Nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć również Bajkową Krainę Lodu oraz ozdobić według własnego pomysłu gipsowe aniołki, które zabrali na pamiątkę do domów. Kulminacyjnym i najbardziej wyczekiwanym punktem wycieczki było spotkanie ze Świętym Mikołajem. Mikołaj okazał się przemiłym dziadziusiem i obdarował wszystkie dzieci drobnymi upominkami. Każdy mógł zrobić sobie z nim zdjęcie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie wioska_mikolaja-1-300x225.jpg

Wizyta w Wiosce Świętego Mikołaja przeniosła nas w magiczną atmosferę świąt i dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń.

      Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały: p. Elżbieta Bochniak, p. Iwona Tomiło,  p. Ewa Wójcik i p. Małgorzata Zdybel.


Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie warsztaty-2-300x225.jpg

W dniu 10 grudnia 2019 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego zorganizowane przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie warsztaty-1-300x225.jpg

Uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w zajęciach na temat „Zdrowe nawyki żywieniowe sposobem na Twoją przyszłość zawodową”, które przeprowadziła nauczycielka przedmiotów zawodowych oraz uczniowie z tej placówki.


GMINNY KONKURS POŚWIĘCONY PATRONOWI ROKU ,, INNE ŚWIATY GUSTAWA HERLINGA – GRUDZIŃSKIEGO’’

  Dnia 9 grudnia 2019 r. odbył się konkurs poświęcony Gustawowi Herlingowi – Grudzińskiemu . Jego organizatorami byli Zespół Szkół im. Stanisłąwa Staszica w Wysokiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną.

Tematyka konkursu dotyczyła życia i twórczości G. Herlinga – Grudzińskiego oraz jego wkład w kształtowanie polskiej literatury współczesnej.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VII: Ksenia Kasperska, Wiktoria Bartoszek oraz Piotr Poniewozik.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie DSC_0348-1024x685.jpg

 Wszystkim gratulujemy!!!


Mikołajki

6 grudnia to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci. Co roku budzi same pozytywne emocje, a  wszystko to za sprawą wyjątkowego gościa, który właśnie tego dnia odwiedza progi naszej szkoły- Św. Mikołaja.  Specjalnie na jego cześć uczniowie ubrali się na czerwono, założyli mikołajowe czapki i niecierpliwie oczekiwali jego przybycia.  Gdy tylko rozległ się dźwięk dzwonków radości i oklaskom nie było końca. Spotkanie było wyjątkowe. Nie zabrakło rozmów z Mikołajem, ciekawych zagadek i prezentów. Przejęci uczniowie mieli także możliwość zaprezentowania swoich zdolności wokalnych, recytatorskich i plastycznych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P_20191206_101549-1024x576.jpg

To był wspaniały dzień. Spotkanie z Mikołajem sprawiło dzieciom wiele wrażeń i radości.


Nowe książki do biblioteki szkolnej

W ramach programu wieloletniego – ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 nasza szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie i otrzymała wsparcie  w wysokości 1 984 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej. Dzięki temu nasz księgozbiór wzbogacił się o 134 woluminów. Obecnie uczniowie chętniej sięgają po lektury. 
B.Reszka


ANDRZEJKI


Wycieczka do Nowej Dęby i Sandomierza

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Resized_20191122_144258_3444.jpeg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Resized_20191122_152527_4443-300x225.jpeg

W dniu 22.11.2019 roku uczniowie z klasy I oraz klas od IV do VII pod opieką pani Ewy Wójcik, pani Bożeny Reszki, pani Agnieszki Puchali i pana Krzysztofa Łazura uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie. Po muzeum oprowadzał uczniów pan przewodnik, który pokazał im wszystkie zgromadzone w nim eksponaty oraz omówił etapy powstawania bombek.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Resized_20191122_112457_8036-300x225.jpeg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Resized_20191122_112122_4050-300x225.jpeg

 Następnie dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, w czasie których wykonywały bombki według własnego pomysłu. Na pamiątkę pobytu w fabryce każdy uczestnik wycieczki otrzymał własnoręcznie wykonaną bombkę oraz bombkę ze swoim imieniem. Kolejnym punktem wycieczki był Sandomierz. Tutaj przewodnik zaprowadził dzieci na wzgórze obok Zamku Królewskiego, z którego podziwiały przepiękną panoramę Sandomierza. Potem uczniowie zwiedzili Zbrojownię Rycerską w której rycerz Łukasz z humorem opowiedział im o dziejach miasta. W Zbrojowni dzieci mogły przymierzyć różnego rodzaju zbroje, miecze rycerskie oraz obejrzeć salę tortur. Następnie wszyscy udali się na Rynek, gdzie podziwiali renesansowe kamieniczki oraz ratusz. Wieczorem pełni niezapomnianych wrażeń uczniowie wrócili do domu.


KONKURS HISTORYCZNY

W dniu 21 listopada, w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem, odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy, w związku z przypadającą w bieżącym roku 450 rocznicą podpisania unii lubelskiej. Obejmował wiadomości dotyczące okresu panowania w Polsce dynastii Jagiellonów. Miał na celu popularyzację wiedzy historycznej z tego okresu oraz przypomnienie ważnych dla naszej Ojczyzny wydarzeń.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie k_historyczny-1-1024x685.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie k_historyczny-2-300x201.jpg

Unia lubelska doprowadziła do powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jednego                      z najpotężniejszych państw ówczesnej Europy. Na ponad dwa stulecia połączyła w jeden organizm państwowy wiele narodów, zamieszkujących obszar dzisiejszej Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy. Dała przykład, na długo przed utworzeniem Unii Europejskiej, że wokół wspólnych ideałów, może tworzyć się porozumienie, zdolne do osiągania wielkich celów.

            Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród młodzieży. Z naszej szkoły zgłosiło się 10 uczniów z klasy VI i VII. Chociaż nie udało się zwyciężyć, nabyta wiedza i umiejętność rywalizacji na pewno przyniosą wymierny efekt.


I Międzygminny Konkurs Pieśni Patriotycznej

W dniu 17 listopada odbył  się I Międzygminny Konkurs Pieśni Patriotycznej w Wysokiem. Z naszej szkoły w konkursie wzięły udział: Aleksandra Jezierska klasa V, Natalia Pawłat , Amelia Flak, Martyna Wójcik z klasy VI, Oliwia Bartoszek, Wiktoria Bartoszek oraz Ksenia Kasperska z klasy VII. Oliwia Bartoszek zajęła 3 miejsce w grupie wiekowej 9-13 lat, a Natalia Pawłat oraz Wiktoria Bartoszek otrzymały wyróżnienia. Konkurencja była dość spora dlatego bardzo gratulujemy uczennicom sukcesu .


CYRK FOCUS

18 listopada w naszej szkole gościł cyrk Focus. Na widowni zasiedli uczniowie klas 0-VII oraz nauczyciele.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie cyrk_fokus-3-1024x768.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie cyrk_fokus-2-225x300.jpg

W programie znalazły się m.in.: pokaz iluzji, akrobatyka, żonglerka, magiczny parawan, mini rowerek i zabawy z tresowanym pieskiem. Wszyscy z zaciekawieniem obserwowali pokazy sztuki cyrkowej. Nie zabrakło także  śmiałków, którzy wzięli aktywny udział w konkursach prowadzonych przez zabawnego clowna Maniusia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wielka jaszczurka- legwan zielony.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie cyrk_fokus-1-1024x768.jpg

Występy cyrkowe wywarły na dzieciach ogromne wrażenie. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.


ŚNIADANIE DAJE MOC

Jak co roku w listopadzie uczniowie klas 0-III uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”. Głównym celem tego programu jest zwiększanie świadomości dzieci na temat zdrowego odżywiania oraz podkreślanie roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia.

    Tradycyjnie mogliśmy liczyć na pomoc rodziców, którzy zaopatrzyli dzieci w niezbędne produkty. Na szkolnych stolikach pojawiły się pyszne, kolorowe kanapki oraz inne wyborne smakołyki.

   Wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłku było świetną okazją do integracji uczniów naszej szkoły.


Święto Niepodległości

Dnia 8 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program artystyczny przygotowany został przez uczniów z klas VI i VII pod kierunkiem pani Agnieszki Puchali. Akademia rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem czterozwrotkowego hymnu narodowego  o godz. 11:11 przez wszystkich uczniów i nauczycieli w ramach akcji „Szkoła do hymnu”. Następnie uczniowie  recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Część artystyczna wprowadziła uczniów w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W przystępny i obrazowy sposób przedstawiono w niej losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. Corocznie uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.


Europejski Dzień Języków Obcych

„Z językami zajdziesz dalej”

   Nasza szkoła przyłączyła się do obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych.

W czwartek 24.10.2019r. panie Monika Winiarczyk i Natalia Milanowska przeprowadziły z klasami VI, VII i VIII konkurencje językowe.

   Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o krajach europejskich w quizie Kahoot oraz odkrywając pytania ukryte pod kodami QR. Młodzież musiała wykazać się wiedzą, umiejętnością kojarzenia i logicznego myślenia w takich konkurencjach jak: biegające dyktando, scrabble oraz pisanie słów cyrylicą.

Mamy nadzieję, że ten dzień uświadomił uczniom, że znajomość języków  obcych ułatwia życie i jest przepustką do zdobycia wymarzonej pracy.


Szkoła do hymnu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie hymn.jpg

  Podobnie jak w roku ubiegłym nasza szkoła włączy się w akcję  ,, Szkoła do hymnu’’.

W piątek – 8 listopada – o godzinie 11.11 odśpiewamy 4- zwrotkowy hymn narodowy!!!

Zachęcamy do przyniesienia w tym uroczystym dniu flagi Polski.


„Szkoła pamięta”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie indeks-1.png

     Szkoła Podstawowa w Giełczwi aktywnie uczestniczy w wydarzeniach nawiązujących do rocznicy 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W cykl obchodów tej doniosłej uroczystości, wpisuje się akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła pamięta.’’ Jej celem jest upamiętnienie ważnych dla naszej Ojczyzny postaci i wydarzeń, a także nawiązanie do historii lokalnych społeczności.

            Wychodząc naprzeciw tej akcji, w duchu odpowiedzialności za wychowanie kolejnych pokoleń Polaków, świadomych swoich historycznych korzeni, zorganizowaliśmy, jako społeczność szkolna, kilka wydarzeń.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P_20191025_082507-169x300.jpg

            Jednym z nich był wyjazd do kina na film ,,Legiony.’’ Jego akcja nawiązuje do wydarzeń z okresu I wojny światowej i walki o odzyskanie niepodległości po okresie zaborów. Prezentuje losy młodych Polaków, którzy wychowani na etosie powstańców styczniowych, decydują się poświęcić to co najcenniejsze, aby walczyć o wolną Polskę. Emocje jakie im towarzyszą, codzienne trudy, relacje międzyludzkie, heroizm i słabości, chwile triumfu i zwątpienia, wywarły na młodzieży ogromne wrażenie. Uroniła się nie jedna łza… Pojawiło wiele pytań i refleksji.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P_20191025_083155-169x300.jpg

            Kolejnym wydarzeniem, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, była prezentacja historyczna. Przeprowadzili ją panowie z grupy rekonstrukcyjnej, przebrani w mundury żołnierzy polskich z kampanii wrześniowej 1939 roku. W swojej opowieści nawiązali do okresu poprzedzającego rozpoczęcie II wojny światowej, oraz pierwszych tygodni walk września. Zaprezentowali też elementy sprzętu wojskowego z tamtego okresu. Przekaz był aktywny a w prezentacji jako statyści uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Młodzież była bardzo zadowolona  a jednocześnie dowiedziała się wielu ciekawostek.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P_20190917_083014-300x169.jpg

            Każdego roku uczniowie naszej szkoły odwiedzają cmentarz parafialny w Giełczwi. Gromadząc się pod pamiątkowym krzyżem, zapalają znicze i w chwili zadumy, pochylają się nad pamięcią o tych, którzy odeszli. Kultywując tradycję takich spotkań, tworzymy swoistą sztafetę  łączącą kolejne pokolenia. Pamiętając o zmarłych, którzy tworzyli historię ,,naszej małej Ojczyzny’’ pragniemy również, w poczuciu odpowiedzialności, żyć i pracować dla niej. Nostalgia, która towarzyszy temu wydarzeniu pozwala na chwilę się zatrzymać, zastanowić, zadumać…

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P_20190917_082914-300x169.jpg

            W ramach akcji ,,Szkoła pamięta’’ w naszej szkole dodatkowo wykonane zostały dwie wystawy historyczne. Pierwsza z nich nawiązuje do wydarzeń ,,Bitwy pod Giełczwią’’, która miała miejsce w dniach od 6 do 9 września 1914 roku. Toczyły się wówczas walki wojsk rosyjskich z wojskami austriackimi i niemieckimi będące częścią wielkiej ofensywy galicyjskiej. Łącznie siły rosyjskie wynosiły 150 000 ludzi, austriackie 90 000 i niemieckie 25 000. Walki te zadecydowały o odwrocie armii austriackiej za San. Zabitych po stronie rosyjskiej było około 30 tys., po stronie austriackiej – ok. 25 tys. Pola w Giełczwi i Tarnawce były tak gęsto usiane ciałami, jak snopy w najurodzajniejsze lata. Poległych pochowano w dwóch zbiorowych mogiłach – żołnierzy rosyjskich na polach Giełczwi II, natomiast niemieckich i austriackich w pobliżu Tarnawki. Na krzyżu, w miejscu wiecznego spoczynku żołnierzy państw centralnych, znajduje się ważne przesłanie:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P_20191028_085007-300x169.jpg

,,Śmierć żołnierza jest święta,

łamie nakaz nienawiści.

Przyjaciel i wróg, już wolni od ran.

Są warci tej samej miłości i chwały.

            Druga wystawa dotyczy postaci Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem tego wybitnego pisarza i publicysty emigracyjnego, więźnia sowieckich łagrów, uczestnika Bitwy pod Monte Cassino, współtwórcy „Kultury” paryskiej. W bieżącym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin tego autora. Pragniemy przybliżyć uczniom naszej szkoły postać człowieka, który wpisał się jako naoczny świadek losu wielu Polaków, skazanych na zesłanie ,,na nieludzkiej ziemi’’, którym często nie dane było wrócić do Ojczyzny. Jego twórczość, nawiązująca do postaw ludzkich w obliczu próby, może być szczególnym przesłaniem do młodego pokolenia ludzi, którzy nie przeżyli nigdy wojny.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P_20191028_084949-1024x576.jpg

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P_20191025_102043-169x300.jpg

Dnia 25.X.2019r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. W uroczystości uczestniczyła p. Dyrektor Agnieszka Bartnik-Zając, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Zanim uczniowie kl I zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli zdać swój pierwszy egzamin przed królem Ołówkosem i jego małżonką oraz publicznością.

Odświętnie ubrani i bardzo przejęci uczniowie, prezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, jak również wykazali się dużą wiedzą na temat Ojczyzny, ruchu drogowego, właściwego zachowania w szkole. Prawidłowo rozwiązywali zagadki oraz wykazali się umiejętnością czytania. Najtrudniejszym zadaniem  dla dzieci okazało się wypicie soku z cytryny.

            Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie uroczystego ślubowania oraz pasowania na uczniów, którego dokonała p. Dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Giełczwi.

Na zakończenie uroczystości pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz słodkie upominki.


Wycieczka do Lublina

 18 października bieżącego roku uczniowie klas 4-8 naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Centrum Felicity w Lublinie.
      Klasa 4 i 5 pod opieką Pani Anny Biały i Pana Krzysztofa Łazura udały się wpierw do Jump Planet na 2 godziny skakania. Po rozgrzewce nastał wesoły czas zabawy z trenerami, którzy pilnowali zarówno bezpieczeństwa jak i pomagali w nauce prostych sztuczek. Dzieci brały udział w konkursie. Klasa 6, 7 oraz 8 odwiedziły jednostkę osobno pod opieką Pani Anny Prus i Pani Agnieszki Puchali. Klasy starsze udoskonalały swoje umiejętności w skakaniu. Chociaż niektórzy mieli dość po dwóch godzinach figli, aczkolwiek bardzo miło wspominają pobyt w Jumpie. 
     Uczniowie młodszych klas po zabawie oglądali film pt:,, Był sobie pies 2″ to kolejna część kontynuacji filmu ,,Był sobie pies”. Opowiada o psie Bayleiu i jego kolejnych wcieleniach, w których przygotowuje się do tego aby pomagać swojemu pierwszemu właścicielowi. W końcu mu się udaje, dostaje za zadanie pilnowanie i wspieranie jego wnuczki. Przez kilka wcieleń wspiera ją i dotrzymuje jej kroku. Film jest bardzo wzruszający i jest wyjątkową lekcją dla dzieci.
     Klasy 6, 7 i 8 oglądały seans pt: ,, Legiony”. Film ten to opowieść o miłości, przyjaźni i marzeniach. Akcja toczy się w okupywanej Polsce. Widzimy sceny z bitew i wiele makabrycznych scen. W akcje filmu wpleciony jest wątek miłosny. Wszystko toczy się w latach 1914-1918.
Film miejscami jest bardzo wzruszający. Uczniom bardzo się spodobała taka inscenizacja historii naszego kraju.
      Po seansach i wesołych harcach uczniowie mieli czas wolny, który wykorzystali na odpoczynek, zakupy oraz posiłek.
      Wszystkim ten dzień z pewnością utkwi długo w pamięci i wszyscy będą go z pewnością długo wspominali.

Tekst Ksenia Kasperska


IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

04.10.2019 r. w naszej szkole odbył się IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to bezpłatna akcja edukacyjna, której celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Akcja zachęca uczniów do nadrobienia „tabliczkowych zaległości”. Z tej okazji w naszej szkole od samego rana krążył patrol egzaminacyjny, który sprawdzał znajomość tabliczki mnożenia. Wszyscy którzy zdali egzamin bezbłędnie otrzymali Certyfikat Experta Tabliczki Mnożenia. Następnie wszyscy udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie odbyły się gry „Piłkarz matematyk” oraz „Królowa skakanki”. Była to świetna zabawa i nauka.

„Królowa skakanki” została Izabela Pielecha uczennica kl VI. Wybraliśmy również dwie wice-królowe: Wanessę Bartoszek z klasy V oraz Kingę Pielechę z kl IV.

Tytuł mistrza w grze „Piłkarz matematyk” zdobył Paweł Gustaw uczeń klasy VI, II miejsce – Aleksandra Jezierska (kl V), III miejsce – Natalia Ziętek (kl V).

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Akcję w szkole przeprowadziła Anna Prus.


Święto Pieczonego Ziemniaka

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20191002_004815-300x225.jpg

24 września 2019 r. w naszej szkole odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka.

Impreza ta była wspaniałą okazją do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20190924_120651-300x225.jpg

Główną atrakcją było wspólne ognisko, nad którym unosił się zapach pieczonych na kijkach kiełbasek. Nie zabrakło też chętnych do spróbowania pieczonych ziemniaków.

Pogoda dopisała, a my cieszymy się, że impreza przebiegła w atmosferze radości i dobrej zabawy.


Akcja „Sprzątanie Świata” w naszej szkole!

W piątek 20 września, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, która przebiegała pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Akcja sprzątanie świata to międzynarodowa kampania, która wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku, gdy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w porządkowaniu terenów portu. W Polsce akcja ta jest prowadzona od 1994 roku. Krajowym patronem i koordynatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia. Sprzątanie Świata to coroczna akcja, w której biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej planety. W tych dniach w wielu miastach w Polsce i na świecie ludzie organizują zbiórkę odpadów wyrzucanych przez resztę społeczeństwa. W tym roku, po raz kolejny uczniowie z klas VI i VII z naszej szkoły pod opieką pani Agnieszki Puchali i pana Krzysztofa Łazura sprzątali teren wokół szkoły. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów nazbieraliśmy wiele worków pełnych odpadów.


Narodowe Czytanie

Podczas tegorocznej ósmej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Wśród nich znalazły się teksty Orzeszkowej, Konopnickiej, Prusa, Schulza, Reymonta, Żeromskiego, Sienkiewicza i Rzewuskiego. Nasza szkoła tradycyjnie włączyła się w ogólnopolskie czytanie lektur. Wspólnie zaprezentowaliśmy fragmenty wybranych tekstów. Chętnych do wspólnego czytania nie brakowało.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie WP_20190908_08_55_22_Pro-1024x577.jpg

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. 02 września uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.00 mszą święta w kościele parafialnym. O godzinie 9.00 wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu rozpoczęła się w szkole uroczystość powitania nowego roku szkolnego. Głos zabrała Pani dyrektor Agnieszka Bartnik-Zając, która serdecznie powitała przybyłych gości, rodziców, uczniów oraz grono pedagogiczne. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Ewy Wójcik. Po części artystycznej słowa do młodzieży skierowała Pani Beata Sagan Sekretarz Gminy Wysokie. Po części oficjalnej uczniowie udali się do przydzielonych klas i spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P_20190902_090645-1024x576.jpg